MM: Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera klimatlagen

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för femte gången onsdagen den 2 december. Temat för mötet är revideringen av klimatlagen.

Finland har som mål att bli klimatneutralt senast 2035. Klimatlagen, som trädde i kraft 2015, revideras och stärks så att detta mål ska uppnås. Avsikten är att uppdatera målet för 2050 och att i lagen ta in sådana utsläppsminskningsmål för 2030 och 2040 som motsvarar utvecklingen mot klimatneutralitet. I lagen inkluderas också markanvändningssektorn, och det tas in ett mål om att stärka kolsänkorna. Avsikten är att propositionen med förslag till reviderad klimatlag ska vara färdig att sändas på remiss våren 2021.

”I och med att målet om klimatneutralitet 2035 skrivs in i klimatlagen får klimatarbetet under de kommande åren en stark riktning. Samtidigt ska omställningen till ett klimatneutralt Finland ske på ett socialt och regionalt rättvist sätt. Diskussionen i rundabordsforumet ger viktig vägledning om hur rättvisan ska beaktas i revideringen av klimatlagen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som är vice ordförande för rundabordsforumet. Mikkonen är ordförande vid onsdagens möte.

Vid beredningen av klimatlagen har man fäst särskild uppmärksamhet vid deltagandet. Redan från början av beredningen av lagreformen har man genomfört enkäter och ordnat webbsamråd och diskussionsmöten där människor från olika håll i Finland, i synnerhet unga och samer, har hörts.

Statsrådet tillsatte rundabordsforumet för klimatpolitik den 27 februari 2020. I forumet deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 0295 250 091, riikka.yliluoma@ym.fi

Leena Ylä-Mononen, överdirektör, ordförande för den arbetsgrupp som reviderar klimatlagen, tfn 0295 250 023, leena.yla-mononen@ym.fi

Merja Turunen, miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, tfn 0295 250 387, merja.turunen@ym.fi

Mer information om rundabordsforumet för klimatpolitik

Ytterligare information om revideringen av klimatlagen

Mer från SLC