MM: Spillolja återvinns allt mer effektivt – ändå går en del till olaglig förbränning

Spillolja är en värdefull råvara, eftersom olja kan återvinnas flera gånger och återanvändas som smörjmedel. En del spillolja som klassificeras som farligt avfall, t.ex. smörjoljor som använts för bilar, traktorer och maskiner, faller dock utanför den lagstadgade avfallshanteringen. Behovet av rådgivning när det gäller spillolja är störst på landsbygden.

Det är sannolikt att åtminstone en del av denna spillolja bränns olagligt eller hamnar i miljön. Målet är att en så stor del av spilloljan som möjligt ska återvinnas och kunna återanvändas.

Om spillolja kommer ut i miljön kan den förstöra marken eller yt- eller grundvatten. En liter spillolja är tillräcklig för att förstöra en miljon liter vatten. Vid olaglig förbränning av spillolja frigörs skadliga ämnen och föreningar samt mikropartiklar i luften. De försvagar luftkvaliteten i närmiljön och sprids i marken och vattendragen.

”Det är olagligt att bränna spillolja utan miljötillstånd liksom att hälla ut den på marken eller i vattendrag, släppa ut den i avloppet eller lämna den i miljön”, säger Else Peuranen, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.

80 procent av den insamlade spilloljan återvinns

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf och miljöministeriet har som mål att en så stor del av all spillolja som möjligt ska återvinnas, vilket gör det möjligt att producera ny smörjolja av spilloljan. De ingick år 2019 ett Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen. Företagen bedömer att målet om att återvinna 80 procent av den insamlade och behandlade spilloljan redan nu uppfylls. Målet är att öka återvinningens andel från år till år.

Det första avtalsåret visade att insamlingen av spillolja i stadsregionerna är på god väg. Mer information om ändamålsenlig hantering av oljeavfall bör riktas till landsbygden. Genom planerad och ändamålsenlig lagring kan man säkerställa att också de spilloljor som samlats in på landsbygden behandlas lagenligt.

”Gårdsbruksenheter, verkstäder och småindustrin har en nyckelroll när det gäller materialåtervinning, eftersom de byter mycket olja i bilar, traktorer och olika slags maskiner. De företag som sköter om insamling och återvinning av spillolja ger aktörerna råd för hur de ska ordna förvaring och insamling. Företag inom avfallsbranschen har förbundit sig till en ansvarsfull insamling och återvinning i hela landet”, säger Katja Moliis, sakkunnig vid Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.

I Finland säljs årligen omkring 60 000–80 000 ton smörjmedel. En del av smörjmedlen förbrukas eller förbränns helt eller delvis vid användningen. Smörjmedel som kommit ut på marknaden hamnar också i utlandet då maskiner exporteras. Dessutom bränns spillolja i industrianläggningar som har miljötillstånd för att bränna spillolja och behöriga reningsanläggningar för rökgas. I någon mån har spillolja också exporterats till Sverige och Tyskland i enlighet med EU-förordningen om transport av avfall. Det har emellertid förts in mer spillolja till Finland än vad som förts ut ur landet.

Smörjolja kan tillverkas av råolja eller renad spillolja. Tack vare att oljan återvinns behövs det mindre råolja. Dessutom uppkommer det mer utsläpp när smörjolja tillverkas av råolja än när den tillverkas av renad spillolja. Genom återvinning sparar man alltså på icke förnybara naturresurser och minskar samtidigt utsläppen och miljöolägenheterna.

Så här hanterar du spillolja på rätt sätt:

Företag och gårdsbruksenheter

• Samla spilloljan i täta tunnor, containrar eller behållare som inte innehåller några andra ämnen. Företagen inom avfallsbranschen ger råd vid behov.

• Blanda inte olika slags oljor med varandra.

• Blanda inte annat avfall eller andra ämnen i spilloljan.

• Du kan beställa hämtning av spillolja av ett företag inom avfallsbranschen som för din räkning sörjer för återvinningen av spilloljan och bortskaffandet av sådan spillolja som inte kan återvinnas.

• Stora mängder spillolja som har förvarats korrekt kan hämtas avgiftsfritt. Hör med närmaste företag inom avfallsbranschen.

Mer detaljerade anvisningar och ytterligare upplysningar om återvinning av spillolja:

Jäteöljyn kierrätys (Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.)

Privathushåll samt små mängder spillolja från jord- och skogsbruk

• Privathushåll kan lämna spillolja till kommunens mottagningsplats för farligt avfall. Den närmaste mottagningsplatsen hittar du t.ex. på adressen www.kierratys.info

• Spillolja som uppkommer inom jord- och skogsbruk kan lämnas till kommunens mottagningsplats om mängden spillolja är liten.

Ytterligare information:

Miljöministeriet
Else Peuranen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 225, fornamn.efternamn@ym.fi

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf
Katja Moliis, sakkunnig, tfn 050 525 5762, fornamn.efternamn@ytpliitto.fi

Mer från SLC