MM: Tilläggsbudgeten innehåller anslag för ersättning av skador orsakade av gäss, pilotförsök med gåsåkrar samt för METSO-handlingsplanen

I regeringens sjunde tilläggsbudget reserveras tilläggsfinansiering på 16,1 miljoner euro för naturvårdsarbete. Av detta belopp har 11 miljoner euro reserverats för miljöministeriets moment och 5,1 miljoner euro för jord- och skogsbruksministeriets moment. Miljöministeriet avsätter pengarna för att ersätta skador orsakade av gäss, för pilotförsök med gåsåkrar samt för att genomföra METSO-handlingsplanen.

"Med tilläggsbudgetens naturvårdssatsningar kan vi snabbt agera för att minska de skador som vitkindade gäss orsakar på odlingar. Gåsåkrar har till exempel visat sig vara fungerande lösningar i Sverige: gässen lär sig snabbt att favorisera de områden som reserverats för dem när de jagas bort från andra områden. Det är fint att pilotförsöken kan komma igång snabbt. Vidare får det populära skogsskyddsprogrammet METSO nödvändig tilläggsfinansiering och vi stärker också naturvårdsforskningens resurser", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Med hjälp av tilläggsbudgeten får odlarna snabbt ersättning för de skador som gässen orsakar under höstflytten. Naturvårdsanslag har i år använts ovanligt mycket särskilt för att ersätta skador orsakade av vitkindade gäss.

Arbetsgruppen som funderat på olika sätt att minska skador av gäss och andra flyttfåglar har föreslagit att alternativa matplatser för fåglar ska utvecklas med hjälp av fågelåkrar. Med tilläggsanslaget pilottestas olika sätt att anlägga fågelåkrar. Fågelåkerprojektet inleds redan i höst. Markägarna har redan bjudit ut lämpliga områden. Projektet ska också utreda vilka konsekvenser dessa åkrar kommer att ha. Därutöver ska man inleda en utredning om skador orsakade av havsörnar.

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland (METSO) som baserar sig på markägarnas frivilliga skyddsåtgärder går framåt enligt tidsplanen på miljöministeriet. Under 2020 har METSO-handlingsplanen fått mer resurser. Vid närings-, trafik- och miljöcentralerna har man kunnat anställa fler personer och marknadsföringen och informationen till markägarna har ökats. I synnerhet i Södra Finland har man fått fler skyddsanbud än tidigare. Med tilläggsanslaget säkerställs att ersättningarna betalas till markägarna utan dröjsmål i slutet av året. METSO-handlingsplanen beräknas nå sina nuvarande övergripande mål före utgången av programperioden 2025, då sammanlagt 96 000 hektar nya värdefulla skogsområden har skyddats.

Finlands miljöcentral får mer resurser för naturvårdsforskning och utredningar. Finlands miljöcentral har således möjlighet att snabbt inleda förstudier om att genomföra och utreda effekterna av livsmiljöprogrammet Helmi samt EU:s strategi för biologisk mångfald. Också för jord- och skogsbruksministeriets naturskyddsprojekt, det vill säga bland annat för att genomföra METSO-handlingsplanen och restaurera strömmande vatten som utförs av Forststyrelsen, anvisas tilläggsanslag.

Mer information:

Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
p. 0295 250 231
antti.heikkinen@ym.fi

Timo Jaakkola
Ekonomichef
p. 0295 250 214
timo.jaakkola@ym.fi

Gåsåkrar och ersättningar
Hanne Lohilahti
0295 250 374
hanne.k.lohilahti@ym.fi

METSO-handlingsplanen
Mikko Kuusinen
0295 250 144
mikko.kuusinen@ym.fi

Valtioneuvosto: Hallitus päätti vuoden 2020 seitsemännestä lisätalousarviosta

Mer från SLC