MM: Utredning: Träbyggandet ökar också i år – utöver bostadshöghus byggs också hotell och kontorsbyggnader i trä

Antalet trähöghusprojekt i Finland har fortsatt att öka jämfört med förra året, visar en utredning som gjordes på uppdrag av miljöministeriet. Förra året planerades 7 500 nya trähöghuslägenheter. Antalet har nu stigit till 8 300. Största delen av trähöghusprojekten finns inom huvudstadsregionen och Birkaland.

I Finland håller sammanlagt 73 trähöghusprojekt på att genomföras eller planeras. Det är fråga om enskilda trähöghus, trähöghuskvarter eller offentliga byggnader i stor skala. I fjol fanns det 63 sådana projekt, och år 2018 var antalet 51.

Medräknade är trähöghusprojekt med minst 3 våningar. Av projekten genomförs 24 säkert. Föregående år var motsvarande antal 18. I år finns det 36 sannolika projekt och 12 eventuella projekt. Med eventuella projekt avses omfattande projekt som befinner sig i planläggningsskedet och där det ännu inte finns någon byggherre eller byggare som förbinder sig att bygga i trä.

Genomförandet av de säkra och sannolika projekten innebär att det inom de närmaste åren kommer att byggas cirka 8 300 nya trähöghuslägenheter i Finland. I utredningen för 2018 var motsvarande siffra 6000.

”Särskilt tillväxtcentrumen verkar ha vaknat upp till att öka användningen av trä i byggandet. Rentav hälften av projekten finns i Nyland. En annan viktig förändring är det ökade antalet säkra projekt jämfört med tidigare år. De konsekvenser som coronaepidemin har för träbyggande kan man i detta skede endast gissa sig till. En fördel med industriellt träbyggande är att det inom industriell byggverksamhet är något lättare att trygga arbetssäkerheten jämfört med byggarbetsplatser ", säger Petri Heino, programchef för programmet för träbyggande.

Trähöghus planeras i 15 landskap

Av projekten finns 64 procent inom huvudstadsregionen och Birkaland, men projekt planeras också jämnt runt om i Finland. År 2019 fanns det planer för projekt i 13 landskap. Till skillnad från i fjol planeras nu trähöghus också i Egentliga Tavastland och Kajanaland. Endast i Lappland, Södra Karelen, Päijänne-Tavastland och Åland planeras för närvarande inga trähöghusprojekt med fler än 3 våningar.

”Projekten visar att trä är ett mångsidigt byggnadsmaterial. Av trä är det lätt att bygga arkitektoniskt framstående byggnader. Det är ett material med väldigt många användningsmöjligheter. Som exempel kan nämnas hotell- och kontorsbyggnaden i massivt trä på Skatudden”, säger Heino.

Mest träbyggande planeras i Tammerfors, liksom också år 2019. I Tammerfors fokuserar träbyggandet på bostadshöghus, som reser sig bland annat i Kauppi och i Hervantajärvi. Elva av tolv projekt som planerats för Tammerfors är säkra eller sannolika.

I huvudstadsregionen håller man på att bygga såväl kontorsbyggnader som bostadshus i trä. I Helsingfors fortsätter byggandet av det delvis färdiga träkvarteret Wood City på Busholmen. På området byggs Supercells kontorshus och ett hotell som ännu befinner sig i planeringsskedet. Det är meningen att kvarteret Wood City ska bli färdigt i sin helhet före 2021. På Skatudden genomförs också ett stort kontors- och hotellprojekt av trä. I Kägeludden ska det byggas ett unikt utformat kontorshus med 11 våningar, på vars tak det kommer gröntak och solpaneler.

I Kungseken byggs höghus av trä för cirka 675 invånare, och över tusen trähöghuslägenheter planeras i Pajuniitty i Vichtis. I Esbo håller antalet trähöghuslägenheter på att stiga till nästan 600 inom flera olika områden. Trähöghus kommer med säkerhet också att byggas i Jyväskylä, Kervo, Kyrkslätt, Kuopio, Sibbo, Åbo, Nystad och Vasa.

En kartläggning av trähöghusprojekt i Finland sammanställdes första gången år 2012, och uppdaterades åren 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 och 2020. I år beställdes kartläggningen av miljöministeriet. Kartläggningen har sammanställts av Janne Tolppanen, en arkitekt från Uleåborg. Uppgifterna baserar sig på kommunernas offentliga uppgifter. Kommunerna har bekräftat uppgifternas aktualitet.

Trähöghusprojekten har i utredningen indelats i tre olika klasser enligt deras genomförandepotential: säkra, sannolika och eventuella. Klassificeringen beskriver sannolikheten för att områdena och objekten förverkligas i trä. I kartläggningen har samlats alla trähöghusprojekt med minst 3 våningar och alla betydande offentliga byggnader i stor skala i Finland. I kartläggningen presenteras inte projekt som redan har genomförts.

Ytterligare information:

Petri Heino, programchef, tfn 0295 250 203, petri.heino@ym.fi

Hankeikkuna.fi: Kartläggning 2020 av finländska trähöghusprojekt som planeras och håller på att byggas (på finska, pdf)

Programmet för träbyggande

Mer från SLC