Naturresursinstitutet: Fortsatt stort virkesuttag trots en minskning med fem miljoner kubikmeter

År 2019 avverkades enligt Naturresursinstitutet i våra skogar 73 miljoner kubikmeter stamved. Skogsindustrins andel av uttaget var 87 procent och 13 procent användes som energived. Trots att avverkningsuttaget minskade med fem miljoner kubikmeter jämfört med föregående år, var det ändå den näst största statistiknoteringen genom tiderna.

Stamvedsuttaget för skogsindustrin och för export uppgick till 63,7 miljoner kubikmeter.

– Avverkning av industrivirke minskade med 5,2 miljoner kubikmeter, eller åtta procent, jämfört med föregående år. Det var ändå 13 procent mer än medeltalet för den föregående tioårsperioden, säger överaktuarie Tiina Sauvula-Seppälä från Naturresursinstitutet.

Avverkningen av industrivirke minskade i alla ägarkategorier

Största delen av industrivirket – 53,1 miljoner kubikmeter – avverkades i privatskogar, där avverkningsuttaget minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Avverkningarna i statens och skogsindustribolagens egna skogar minskade med fem procent och stannade på 10,6 miljoner kubikmeter.

– Avverkningsuttaget bestod av 26 miljoner kubikmeter timmer och 38 miljoner kubikmeter massaved. Inom timmer var minskningen av uttagsvolymen större än inom massaved. Bland trädslagen minskade avverkningarna av gran mest, säger Sauvula-Seppälä.

Avverkningsuttagen överskred sex miljoner kubikmeter i Norra Savolax, Södra Savolax, Mellersta Finland och Norra Österbotten. Dessa landskap stod sammanlagt för två femtedelar av uttaget av industrivirke.

Utöver industrivirke avverkades husbehovsved och energived

Eftersom en liten del av avverkningsuttaget används av skogsägarna själva, uppgick det totala timmer- och massavedsuttaget 2019 till 64,0 miljoner kubikmeter. Dessutom tillvaratogs totalt 9,2 miljoner kubikmeter stamved som energived, det vill säga som skogsflis för värme- och kraftanläggningar eller brännved för husbehovseldning.

Det totala stamvedsuttaget var 73,3 miljoner kubikmeter. Detta var nästan fem miljoner kubikmeter mindre än året innan, men ändå den näst bästa statistiknoteringen genom tiderna. Det genomsnittliga virkesuttaget för den föregående tioårsperioden överskreds med 8,5 miljoner kubikmeter, eller 13 procent.

Dessutom tillvaratogs 2,6 miljoner kubikmeter grot och stubbar för förbränning.

Det möjliga virkesuttaget utnyttjades till 91 procent

I samband med Naturresursinstitutets riksskogstaxering görs olika beräkningar av det möjliga virkesuttaget. Enligt de senaste beräkningarna uppgår den största uthålliga avverkningsvolymen av gagnvirke och energived i våra skogar under perioden 2016–2025 till sammanlagt 80,5 miljoner kubikmeter stamved per år.

– Virkesuttagen och uttagsberäkningarna bör jämföras över ett perspektiv på flera år eftersom de avverkade volymerna varierar från år till år. Under perioden 2016–2019 var det genomsnittliga virkesuttaget 91 procent av det möjliga virkesuttaget, säger överaktuarie Jukka Torvelainen.

Förhållandet mellan de avverkade volymerna och det möjliga avverkningsuttaget varierar mellan regionerna. I norra Finland, det vill säga i de tre nordligaste landskapen, var det genomsnittliga virkesuttaget 2016–2019 cirka tre fjärdedelar av det beräknade möjliga virkesuttaget. I Södra Finland var andelen däremot 97 procent.

– Virkesuttaget under ifrågavarande period överskred den största uthålliga avverkningsvolymen med minst fem procent i Södra Karelen, Kymmenedalen, Södra Savolax och Egentliga Tavastland. År 2019 sågs en lika stor överskridning endast i Södra Karelen samt i landskapet Åland, där betydande stormskador ledde till mer avverkningar, fortsätter Torvelainen.

Virkesavgången var 88 miljoner kubikmeter – virkesförrådet ökade med 108 miljoner kubikmeter

Naturresursinstitutet beräknar årligen hur mycket virkesförrådet i våra skogar minskar genom avverkningsuttag, spillvirke efter avverkningar och outnyttjad naturlig avgång. År 2019 blev 15 miljoner kubikmeter stamved kvar i skogen som hyggesrester eller naturligt död ved, vilket adderat till avverkningarna ger en total virkesavgång på 88 miljoner kubikmeter.

– Å andra sidan växer virkesförrådet med cirka 108 miljoner kubikmeter stamved per år. Det betyder att virkesförrådet i vårt land ökade med 19 miljoner kubikmeter trots det stora virkesuttaget, säger Torvelainen.

Mer information

Virkesuttag och virkesavgång

Jukka Torvelainen, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 5127, fornamn.efternamn@luke.fi

Uttag av industrivirke

Tiina Sauvula-Seppälä, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2107, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik

Avverkning av industrivirke fördelat på region

Virkesuttag och virkesförrådets avgång

Mer information

Skogsresurser

Avverkningsmöjligheter

Länk till statistikportalen

Mer från SLC