Naturresursinstitutet: Hög aktivitet inom iståndsättningsdikning och anläggning av skogsbilvägar under 2019

Volymen av skogsförbättringsarbeten ökade kraftigt 2019. Iståndsättningsdikningen i skogarna omfattade 12 000 kilometer. Grundförbättringen och anläggningen av skogsbilvägar omfattade totalt 2 500 kilometer. Skogsodlingsarealen ökade från året innan med 4 procent till 100 000 hektar.

År 2019 satsades totalt 265 miljoner euro på skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten. Investeringarna i skogsvårdsarbeten var något mindre än året innan, 209 miljoner euro. Investeringarna i skogsförbättringsarbeten däremot ökade reellt med 31 procent till 55 miljoner euro.

De huvudsakliga arbetsslagen inom skogsvård är markberedning, skogsodling, slyröjning och iståndsättning av ungskog.

– Kostnaderna för slyröjning och iståndsättning av ungskog uppgick till 75 miljoner euro och omfattade en dryg tredjedel av de totala kostnaderna för skogsvård. Jämfört med året innan minskade kostnaderna reellt med 8 procent. Kostnaderna för artificiell förnyelse ökade reellt med 2 procent från året innan till 60 miljoner euro. Kostnaderna för markberedning uppgick till 38 miljoner euro, säger Eeva Vaahtera, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Till skogsförbättringsarbeten räknas gödsling, iståndsättningsdikning, grundförbättring och anläggning av skogsbilvägar samt projekteringskostnader för skogsförbättringsarbeten. Investeringarna i skogsbilvägar under 2019 uppgick till över 26 miljoner euro, vilket reellt är 74 procent mer än året innan. Däremot minskade de totala kostnaderna för iståndsättningsdikning reellt med 8 procent till drygt 6,5 miljoner euro (deflaterat med partiprisindex, 1949=100).

Slyröjning sker manuellt

Slyröjning och iståndsättning av ungskog omfattade totalt 169 000 hektar. Arealen minskade med 8 procent från året innan. Plantbeståndsvården och slyröjning omfattade en areal på totalt 130 000 hektar (-4 % från året innan). Slyröjning utfördes nästan uteslutande med röjsåg. Inom iståndsättning av ungskog minskade arealen med en femtedel från året innan och uppgick till 39 000 hektar.

– Markberedning, som förbättrar skogens möjligheter att förnya sig, utfördes på 107 000 hektar, varav 68 procent omfattades av högläggning. En femtedel av markberedningsarealen omfattades av skogsharvning och en tiondel av fläckupptagning. Markberedningsarealen ökade med 1 procent från 2018, säger Vaahtera.

Arealen för skogssådd ökade

År 2019 omfattade artificiell förnyelsen totalt 100 000 hektar. Jämfört med året innan ökade skogsodlingsarealen med 4 procent. En fjärdedel av skogsodlingsarealen såddes. Arealen för skogssådd ökade från året innan med 16 procent, medan arealen för skogsplantering var oförändrad. Av arealen planterad skog förnyades 69 procent med gran, 27 procent med tall och 4 procent med björk. Inom skogssådden ökade den maskinella såddens andel till 83 procent av den sådda arealen, medan 98 procent av planteringen skedde manuellt.

Skogsförbättringsarbeten utfördes i klart större omfattning år 2019 än året innan. Iståndsättningsdikningen ökade till 12 000 kilometer. Grundförbättringen och anläggningen av skogsbilvägar omfattade totalt 2 500 kilometer, vilket var 74 procent mer än året innan.

Utifrån anmälningarna om användning av skog uppskattades de avverkade skogsarealerna till 711 000 hektar 2019. Av denna areal utgjorde gallringar och avverkning av frö- och skärmträd 78 procent. Kalavverkning utfördes på 114 000 hektar, vilket utgjorde 16 procent av den totala avverkade arealen. Avverkning för naturlig förnyelsen utfördes på 26 000 hektar.

Information om statistiken

Naturresursinstitutets statistik för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten omfattar arbeten i privata skogar, skogar i bolagsägo och statens skogar. Uppgifter om arbetsvolymer, enhetskostnader och totala kostnader samlas in genom enkätundersökningar. Statistikmaterialet består av uppgifter för de största aktörerna inom branschen samt systematiskt utvalda skogsserviceföretag. Statistiken innehåller inte privatskogsägarnas på egen hand utförda arbeten i sina egna skogar, eftersom dessa inte förmedlas till statistiken via det material som samlas in från företag som erbjuder skogstjänster.


Mer information lämnas av:

Eeva Vaahtera, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2019, eeva.vaahtera@luke.fi

Statistik: Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 2019

Mer från SLC