Ny skjuts åt vattendragsrestaureringen – understöd för restaurering av vattendrag kan sökas från den 15 oktober

Programmet för effektiverat vattenskydd beviljar finansiering till projekt som förbättrar statusen i vattendragen och vattenmiljön och bidrar till ökat samarbete mellan dem som restaurerar vattendrag. Finansiering beviljas till ett belopp av sammanlagt 4 miljoner euro. Ansökningstiden går ut den 30 november 2020.

Vattendragen är avrinningsområdenas barn. Problemen i sjöarna beror främst på att sjöarna övergöds, blir grundare och växer igen. I strömmande vatten föranleds restaureringsbehovet ofta av belastningen av näringsämnen och fasta partiklar eller av de olägenheter som dämning och röjning medför. Om man ser till småvatten har vattenkvaliteten och livsmiljöerna också försämrats på grund av torrläggning av jord- och skogsbruksområden samt vattenbyggnad.

Vattendragen behöver någon som kan restaurera dem, och de som restaurerar behöver både information och pengar. Programmet för effektiverat vattenskydd vill stödja det viktiga restaureringsarbete som olika organisationer utför och även bjuda in nya aktörer. Alla åtgärder i alla vattendrag och tillhörande avrinningsområden har betydelse.

Restaureringen av vattendrag gagnar hela kommunen, allt från invånare till företag

Vattendragens tillstånd har en betydande inverkan på såväl naturens välmående som människornas välbefinnande. Välmående vattendrag stärker hela den ekonomiska regionens livskraft. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att stödja lokala aktörer och projekt inom vattendragsrestaurering och öka uppskattningen av de lokala vattendragen.

Hur man ansöker om stöd

Projekt för restaurering av vattendrag kan ansöka om understöd hos den lokala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). På NTM-centralernas gemensamma sidor finns närmare anvisningar för ansökan om understöd, en länk till blanketterna i e-tjänsten, en ansökningsblankett som kan skrivas ut och mer information om statsunderstöd som beviljas efter prövning.

Finansiering och understöd > Ansökan om understöd för vattenvårds- och havsvårdsåtgärder samt vattendragsåtgärder och fiskeriekonomiska åtgärder (NTM-centralerna)

Vattenstatusen kan utöver genom restaurering också förbättras genom att man utvecklar vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket i vattendragens avrinningsområden. Statsunderstöd kan också sökas för vattenhanteringsprojekt:

Understöd kan sökas för främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Med hjälp av det femåriga programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023) vill man minska utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbruket, restaurera vattendrag och stärka nätverken av experter och aktörer, minska utsläppen av skadliga ämnen i vattnet i städerna, sanera vrak som utgör en miljörisk i Östersjön samt finansiera forskning och utvecklingsarbete.

Mer från SLC