Nytt projekt lyfter rybs- och rapsodlingen

SLC - Rypsi Rapsi2025 logo swe

Odlingen av rybs och raps har de senaste åren stått inför stora utmaningar i Finland. Odlingsintresset och -arealen har minskat och osäkerheten ökat som en följd av EU:s förbud av allmänt använda betningsmedel och ökat hot från skadeinsekter. Skördenivåerna för oljeväxter har inte heller utvecklats på önskvärt sätt. Därför förverkligar ProAgria Centralernas Förbund och Satafood Kehittämisyhdistys ry tillsammans med branschens aktiva aktörer projektet RybsRaps 2025 med målsättningen att utveckla och öka odlingen av rybs och raps i Finland.

Fördelarna med rybs och raps i växtföljden är välkända, liksom oljeväxternas betydelse för pollinatörer och den biologiska mångfalden. Tyvärr räcker inte dessa faktorer för att öka intresset för odling av oljeväxter. Istället behövs hållbara metoder för att förbättra odlingssäkerheten och öka skördenivån. Nya lösningar behövs vid sidan om kemiskt växtskydd. Utvecklingen av nya sorter och odlingsmetoder måste också stimuleras. En etablerad odling av höstoljeväxter och en förbättrad odlingssäkerhet kan erbjuda svar på problemen.

RybsRaps 2025 – en oljeväxtstrategi för det nya decenniet

Avsikten med projektet RybsRaps 2025 (RypsiRapsi 2025) är att utveckla odlingen av höst- och vårrybs och -raps i Finland genom ett effektivt samarbete inom hela oljeväxtkedjan. Målgrupperna är såväl jordbrukare, rådgivningen som industrin och projektet betjänar hela den finländska oljeväxtsektorn. Huvudmålen är att förbättra odlingssäkerheten och lönsamheten för oljeväxter genom ny odlingsteknik och samtidigt öka den genomsnittliga skördenivån till 2 000 kg per hektar för våroljeväxter och till 2 500 kg per hektar för höstoljeväxter fram till år 2025.


RybsRaps 2025-projektet genomförs av ProAgria Centralernas Förbund och Satafood Kehittämisyhdistys ry. Aktiva projektaktörer är även Avena Nordic Grain Oy, Viljelijän Berner Oy, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Dessutom får projektet finansiering av Niemi-säätiö och Kylvösiemensäätiö.

Delta och föreslå ämnen för försöksverksamhet

Inom projektet kommer det att genomföras försöks- och observationsverksamhet med fokus på att ta fram praktiska lösningar. Samtliga jordbrukare har möjlighet att föreslå idéer som kunde testas. Odlare kan också registrera sig som arrangör av ett eget observationsförsök.

Under sommaren presenteras försöks- och observationsverksamheten på projektets sociala medier och på projektets webbsidor som öppnas inom kort. Om situationen möjliggör ordnas det också fältvandringar.

Inom projektet för man fram lyckade odlingstekniska lösningar för oljeväxter, såväl från Finland som från andra länder. Inom ramen för projektet ordnas också evenemang och utbildningar. Dessutom görs utredningar om vad som krävs för framgångsrik odling av oljeväxter. Projektet kommunicerar aktivt om resultaten från försöksverksamheten och dess resultat samt om hur växtsäsongen för oljeväxterna framskrider.

Webbsidan rypsirapsi.fi öppnas inom kort.

Bekanta dig med projektets Facebook-sidaTilläggsinformation:

Rikard Korkman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
rikard.korkman@slc.fi, tfn 040 518 9297

Max Schulman, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
max.schulman@mtk.fi, tfn 040 825 2112

Sari Peltonen, ProAgria Centralernas Förbund
sari.peltonen@proagria.fi, tfn 050 341 4406

Fanni Heinonen, Avena Nordic Grain Oy
fanni.heinonen@avena.fi, tfn 044 509 0491

Jukka Saarinen, Satafood Kehittämisyhdistys ry
jukka.saarinen@satafood.net, tfn 040 555 3683

Mer från SLC