Ökningen av produktionsarealen ses inte i antalet ekoprodukter

Naturresursinstitutets utredning tyder på att incitamenten för ekologisk produktion ytterligare bör förbättras för att utbudet av ekoprodukter ska öka.

Odlingsarealen för ekologisk produktion har ökat under flera års tid. En stor del av ökningen av odlingsarealen utgörs dock av ökning av odlingsarealen för naturenlig fodervallodling. Uppgifterna kommer från Naturresursinstitutets utredningsrapport Tuplasti luomua, vars mål var att utreda hur antalet ekoprodukter på marknaden kunde fördubblas. 

Enligt utredningen har ökningen av produktionsarealen för grödor som direkt används som människoföda varit ytterst liten, med undantag för trädgårdsärta och havre. Odlingsarealen för ekologisk produktion av trädgårdsärta har tiodubblats på några år, även om en del av arealen fortfarande är under omvandling från konventionell produktion till ekologisk produktion.

Som en följd av den ökade odlingsarealen för ekologiska grödor har den totala skörden av åkergrödor dock inte ökat, med undantag för havre. För de övriga spannmålsarterna har utvecklingen inom den totala ekologiska skörden avstannat. För trädgårdsväxternas del har den totala skörden ökat för jordgubbar, morötter och trädgårdsärter. För de övriga viktigaste trädgårdsgrödornas del har den totala skörden varit ganska jämn från år till år.

Över hälften av de ekologiska fodervallarna finns på ekologiska växtodlingsgårdar, där de används i huvudsak till växtgödsel eller djurfoder inom konventionell produktion.

Avlägsnandet av skyldigheten att bärga skörden ur stödvillkoren för EU:s jordbruksstöd verkar ha lett till en ökning av sådan odlingsareal som inte ger skörd. Exempelvis för odlingsarealen för ekologisk havre är andelen odlingsareal av detta slag i genomsnitt 20 procent. Även för trädgårdsväxternas del har den odlingsareal som inte ger skörd ökat i och med avlägsnandet av skyldigheten att bärga skörden.

”Man bör på nytt utreda allokeringen av en separat ersättning för ekologisk produktion, för att man i framtiden bättre ska kunna svara på efterfrågan på ekologiska produkter”, bedömer forskare Kauko Koikkalainen på Naturresursinstitutet som deltagit i utredningsarbetet.

Enligt utredningen kan antalet ekologiska produkter på marknaden ökas till att motsvara efterfrågan exempelvis genom att utveckla incitament så att de motiverar odlare att producera och utveckla ekoprodukter som säljs till konsumenter.

”Ett sätt skulle vara att stöda ekoproducenter genom att betala ut en större del av stödet utgående från den producerade mängden grödor. Dagens stödvillkor uppmuntrar ofta ekoproducenter att producera fler miljöfördelar än ekologiska produkter avsedda för mänsklig föda, vilket i och för sig är positivt med tanke på miljön”, säger Koikkalainen. 

Utredningsrapport:

Tuplasti luomua. Millä keinoilla luomutuotteiden määrä saadaan kaksinkertaistettua nykyisellä luomupinta-alalla? http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-934-7

Mer information:

Kauko Koikkalainen, forskare, Naturresursinstitutet
tfn 029 532 6257
kauko.koikkalainen@luke.fi

Mer från SLC