SLC: Allemansrätten ger frihet under ansvar – vistelse i skog och mark får inte orsaka skada

Allemansrätten ger alla samma möjlighet att få ta del av den finländska naturen och dess mångfald. Grundprincipen är att utnyttjandet av annans mark- och vattenområden skall vara tillfälligt och inte orsaka skada. I en tid då allt fler rör sig i skog och mark anser SLC att det är skäl att påminna om vad som är tillåtet, och inte tillåtet, inom ramen för allemansrätten.
SLC - Skogsvag MW lowres

Privata markägare runt om i landet har noterat det ökade intresset bland allmänheten för att röra sig i skog och mark. Markägare har även konkret märkt av att det finns en del okunskap om vad allemansrätten tillåter och inte tillåter.

– Att röra sig på odlade åkrar är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att samla material från levande träd eller ved från marken eller göra upp eld. Den som rör sig i naturen ansvarar för att inte förorsaka skada på marken och växtligheten. Exempelvis upprepad användning av stigar med cykel eller häst kan förorsaka skada på marken och trädbestånd, säger Thomas Antas, vice ordförande för SLC samt ordförande för SLC:s miljö- och markpolitiska utskott.

SLC påminner även om att det är viktigt att de som rör sig i skog och mark inte parkerar sina bilar så att de blockera framfarten för markägaren. Det är bra att ta i beaktande att fordon och stora jord- och skogsbruksmaskiner obehindrat kan behöva ta sig fram exempelvis på en skogsväg eller infart till en åker.

Många markägare har även märkt av problem med ökad nedskräpning under det senaste året när människor har rört sig mera i skogen. Exempelvis plast och tomburkar som slängts i naturen och på åkrar kan förorsaka stort lidande för både vilda och tama djur.

Allemansrätten bygger på en uråldrig sedvana, som har gett människor rätt att färdas från ett ställe till ett annat, genom skog och mark, och att tillgodogöra sig naturens produkter för sitt uppehälle, t.ex. plocka bär och svamp. Numera har allemansrätten utvecklats till något som allt mer betjänar människors behov av rekreation och friluftsliv. Allemansrätten är unik och finns i motsvarande omfattning förutom i Finland, enbart i Sverige och Norge.


Mera information om allemansrätten:

Tilläggsinformation:

Thomas Antas, ordförande för SLC:s miljö- och markpolitiska utskott samt vice ordförande för SLC, tfn 050 307 9919

Mikaela Strömberg-Schalin, SLC:s jurist, tfn 040 823 2527

Mer från SLC