SLC Nyland: Satsa på småskaliga biogasanläggningar!

SLC Nyland framhåller att det behövs betydligt större anslag än de 4 miljoner euro som finansministeriet föreslår i sitt budgetförslag för att utveckla produktionen av biogas.

- Det skulle nu vara skäl att satsa offensivt på såväl investerings- som produktionsstöd för småskaliga biogasanläggningar och annan förnybar energi, för att ersätta fossila bränslen. Utökade anslag behövs även för utvecklandet av stallgödselhanteringen, betonar förbundsordförande Thomas Antas.

Genom att utnyttja stallgödsel och övriga sidoprodukter samt vall inom jordbruket i lokala biogasanläggningar och satsa på trafikbiogas, kan man minska på trafikens och jordbrukets utsläpp. Mera satsningar behövs även på forskning, utveckling och innovationer inom biogas och övrig bioenergi.

- Skärpningar i beskattningen av fordonsbränsle för arbetsmaskiner medför endast kostnadsökningar och försämrad lönsamhet så länge det inte finns några egentliga alternativ, påpekar Thomas Antas.

Kostnadshöjande åtgärder bör undvikas och nya avgifter, krav och pålagor får inte påföras lantbrukarna utan full kompensation. Lantbrukets konkurrenskraft borde i stället förbättras genom olika kostnadssänkande åtgärder.

För såväl husdjursproducenternas som djurens välbefinnande är det önskvärt att avbytarservicen utvecklas, varför det i detta läge är viktigt att trygga anslagen för avbytarservicen på minst oförändrad nivå.


Tilläggsuppgifter:

SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.)

Thomas Antas, ordförande, tfn 050 3079919

Bjarne Westerlund, verksamhetsledare, tfn 040 5037188

Mer från SLC