SLC Nyland: Tiotals besvär mot Nylandsplanen - Markägarnas rättigheter satta på undantag

Tiotals besvär har lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol mot den av landskapsfullmäktige i slutet av augusti godkända landsskapsplanen, Nylandsplanen 2050. Besvärstiden utgick förra veckan. Producentorganisationerna SLC Nyland och MTK Uusimaa har tillsammans med regionens skogsvårdsföreningar gemensamt lämnat in besvär mot Nylandsplanen.
SLC - Landskap Rgb Webb Strategi

Motiveringarna är bland annat bristande dialog med markägarna under planläggningsprocessen och ojämlik behandling av markägarna. Det har funnits väsentliga brister i utredningar och naturinventeringar, samt tillgänglighet av material på svenska. Planen får inte förorsaka oskälighet för markägarna, men inga konsekvensbedömningar har utförts.

I planen ingår ett stort antal nya områden som fått skyddsområdesbeteckning. Organisationerna framhåller att skyddsområden skall grundas enligt naturskyddslagen eller på frivillig väg och inte genom planläggning. Markägarens rättsskydd och rättigheter är ifrågasatta, då planläggaren fattar beslut, som innebär intrång på det grundlagstryggade egendomsskyddet. Planen fråntar markägaren bestämmanderätten över sin egendom utan ersättning.

SLC Nyland har tillsammans med andra markägar- och skogsorganisationer under processens gång påtalat det problematiska med att ta in nya, ej fastställda, skyddsområden i landskapsplanen.

– Landskapsförbundets beslut innebär att markägarnas rättigheter är satta på undantag. Grundlagen förutsätter att egendom endast kan tas till gemensam användning genom lag och mot full ersättning. Landskapsplanen förser områden med en beteckning, som i praktiken innebär att området är skyddat, samtidigt som inget egentligt skyddsförfarande har initierats, inletts eller slutförts, framhåller SLC Nylands ordförande Thomas Antas.

Inrättandet av ett naturskyddsområde kräver att markägaren och NTM-centralen kommer överens om hur skyddet genomförs, samt om avgränsning och ersättning.

– Skyddsområden ska grundas via naturvårdslagen och på beslut av miljöskyddsmyndigheter, inte genom landskapsplanen och landskapsförbundets beslut, framhåller Antas.

– Det finns heller inga garantier för att skyddskriterierna verkligen uppfylls och markägaren kan få ersättning för de här nya skyddsområdena, påpekar SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund.

Tilläggsuppgifter:

SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.)

Thomas Antas, förbundsordförande, tel. 050 307 9919

Bjarne Westerlund, verksamhetsledare, tel. 040 5037188

Pressmeddelandet på finska: Maakuntakaavasta kymmeniä valituksia

Mer från SLC