Undersökning kartlade odlingssäsongens situation och jordbrukarnas tankar

SLC - IMG 7593 MTK

SLC och MTK genomförde den 12–21 juni en webbundersökning om hur odlingssäsongen framskridit i Finland.

Största delen av jordbrukarna som svarade på enkäten (82 %) säger att gårdens totala produktionsvolym hållits normal trots den exceptionella våren. Mer än hälften av de tillfrågade säger att gårdens ekonomiska situation är normal, men även en betydande andel (32 %) svarar att gårdens ekonomiska situation är något sämre än vanligt. Spannmål, protein- och oljeväxter odlas mera än normalt, och speciellt ökar odlingen av proteingrödor som ärt och bondböna. Trots att odling av proteingrödor blivit populärare har den nationella oljeväxtarealen stannat på en historiskt låg nivå.

Vallskörden uppskattas mängdmässigt vara medelmåttig eller något sämre än normalt, men av god kvalitet. Bete idkas på över hälften av djurgårdarna. Betet går i genomsnitt bra, men rovdjur och betesskiftenas dåliga kvalitet utgör utmaningar.

Flera respondenter uttryckte sin oro över de dåliga väderförhållandena som rådde under senaste vintern och våren. En lång, kall vår och låg nederbörd orsakar problem med grödor och sådd. Torkan tär allt mera på grödorna för varje dag som går. Situationen har försämrats avsevärt sedan undersökningen genomfördes, vilket kommer att belysas i följande undersökning. Att grödorna mognar samtidigt ger anledning till oro, och torka till följd av låg nederbörd är speciellt ett problem för oljeväxter, spannmål och vall. Grödorna har grott långsamt och ojämnt. I vissa delar av Finland har vädret gynnat sådden, och i växthusen har odlingssäsongen varit god och efterfrågan stor. Bristen på arbetskraft har inneburit utmaningar för många jordbruksföretagare.

Undersökningen visar också att gårdarnas ekonomi påverkas mest av produkternas marknadspris, priset på produktionsinsatser samt odlingssäsongens väderförhållanden. Andra faktorer som påverkar ekonomin är bland annat restriktionerna under coronapandemin, tillgången till (säsong)arbetskraft, den allmänna prisökningen, jordbruksstöden samt bristen på kalvar.

Undersökningen besvarades främst av heltidsjordbrukare (73 %). Nästan alla mjölkproducenter som svarade på undersökningen är jordbrukare på heltid, medan 44 % av spannmåls-, oljeväxt- och proteinväxtodlarna har jordbruk som bisyssla. Ekologiska gårdar står för 13 % av svaren.

Undersökningen resultat (på finska)


Tilläggsinformation

Emilia Biskop
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Sommarvikarie
emilia.biskop@mtk.fi
tfn 050 4705076

Mer från SLC