Utlåtande om planutkastet för bekämpning av nationellt skadliga främmande arter

31.8.2020


Jord- och skogsbruksministeriet
Diarie nr VN/14911/2020

Utlåtande om planutkastet för bekämpning av nationellt skadliga främmande arter

SLC har bekantat sig med förslaget till hanteringsplan för nationellt invasiva främmande arter och önskar framföra följande:

- SLC välkomnar mer intensiv kommunikation riktad till privata markägare gällande bekämpning av nationellt invasiva främmande arter.

- SLC efterlyser en klarare uppdelning av aktörerna i dem som är ansvariga och dem som anses vara samarbetspartners i de olika åtgärderna.

- SLC föreslår att föreningar och övriga lokala aktörer inkluderas som möjliga samarbetspartners. Föreningar och övriga lokala aktörer kunde erhålla en skälig ersättning för bekämpning av nationellt invasiva främmande arter t.ex. på naturskyddsområden, vid vägrenar eller på privata marker om markägaren så önskar.

- SLC anser att upptäckten av invasiva främmande arter på privata marker får inte leda till oskäliga kostnader eller påföljder (t.ex. sanktioner i jordbruksstöden) för markägaren.

- SLC påminner om att förebyggandet av spridningen av invasiva främmande arter och bevarandet av utrotningshotade livsmiljöer som t.ex. vårdbiotoper sker som effektivast då det kan utföras som en del av det normala arbetet. Det behövs tillräckliga resurser till frivilliga åtgärder som t.ex. miljöavtal för att underlätta skötseln av värdefulla biotoper och förebygga spridningen av invasiva främmande arter.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Annika Öhberg
ombudsman

Mer från SLC