Utlåtande om regeringens förslag till förändring av växtskyddsmedellagen gällande s.k. riskindikatorer

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo(at)mmm.fi

Dnr VN/4560/2020-MMM-3

Utlåtande om regeringens förslag till förändring av växtskyddsmedellagen gällande s.k. iskindikatorer

SLC har bekantat sig med regeringens förslag till förändring av växtskyddsmedellagen gällande s.k. riskindikatorer och framför följande:

  • Finland bör arbeta för att utveckla EU statistiken gällande användningen av växtskyddsmedel så att den avspeglar den verkliga användningen och risken. Till exempel bör växtskyddsmedel som används inom skogsbruket statistikföras som en egen grupp. Nu ingår skogsbrukets växtskyddsmedel i jordbrukets växtskyddsmedelsanvändning.
  • EU följer också upp antalet undantagstillstånd för växtskyddsmedel. I dessa kan sammanlagda arealen som preparaten används på variera mycket. Förutom antal undantagstillstånd bör man också i riskbedömningen beakta på hur många hektar potentiellt ett växtskyddsmedel kan användas på. Det stora antalet undantagstillstånd avspeglar närmast hur dåligt EU:s nuvarande växtskyddsmedelslagstiftning fungerar när det gäller att registera växtskyddsmedel som används i mindre omfattning t. ex. inom specialodling.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Rikard Korkman Jonas Laxåback
ombudsman verksamhetsledare

Mer från SLC