Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi

VN/10126/2020-MMM 3

UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRING AV 48 § I DEN TEMPORÄRÄ LAGEN OM FINANSIERING AV HÅLLBART SKOGSBRUK

SLC har bekantat sig med propositionen enligt vilken giltighetstiden av temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) förlängs till utgången av 2023.

Utgångspunkten är att bedrivande av hållbart skogsbruk inom privat skogsbruk skall stödas. Det är också viktigt att det inte blir onödiga avbrott i hantering och betalning av stöden som beskrivits i lagen.

Eftersom EU:s reformering av reglerna för statligt stöd inom skogsbrukssektorn är försenad, ser SLC att ändringen i lagen (34/2015) borde träda i kraft så fort som möjligt för att upprätta förutsägbarhet och möjliggöra långsiktig planering inom skogsbruket i Finland.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Viktor Harvio
skogsombudsman

Mer från SLC