Utlåtande om statsrådets förordning om stöd för gipsbehandling av åkermark

11.3.2020                                                                                                                                                                            

Miljöministeriet

UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD FÖR GIPSBEHANDLING AV ÅKERMARK

SLC välkomnar lagstiftningen om stöd för gipsbehandling av åkermark för att minska fosforbelastningen till vattendragen. Gipsbehandling lämpar sig tyvärr inte för alla jordtyper, t ex sura sulfatjordar som är allmänt förekommande i Nyland, sydvästra Finland och Österbotten, varför SLC anser att lagstiftningen bör utformas så att också behandling med till exempel strukturkalk och cellulosafiber är möjlig i framtiden där det är mera ändamålsenligt. Vilken behandling som används borde utgå från de enskilda gårdarnas markkarteringsuppgifter.  Med alla dessa åtgärder kan man uppnå samma målsättningar. För strukturkalkens del torde dessutom effekterna vara mera långvariga än med gips.

Målsättningen bör vara att åtgärden på sikt kan genomförs på alla områden i Finland där det finns behov av att minska fosforbelastningen.

Till exempel i Sverige har man framgångsrikt använt  det s.k. LOVA-stödet, stöd för Lokala vattenvårdsåtgärder. I en färsk utredning “om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete” till den Svenska regeringen konstateras att LOVA-stödet fungerar i stort sett bra. I lantbruket I Sverige har närmare 50 000 hektar strukturkalkats med medel från LOVA. Utredningen föreslår att uppföljningen av LOVA behöver bli bättre och att anslaget därefter ökas.

 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback                            Rikard Korkman
verksamhetsledare                       ombudsman

Mer från SLC