Utlåtande om temporär lag om stöd för beskogning

Dnr VN/13250/2020

UTLÅTANDE OM TEMPORÄR LAG OM STÖD FÖR BESKOGNING

SLC tackar för möjligheten att kommentera regeringens förslag till en temporär lag om stöd för beskogning. Syftet med lagen är att öka skogsarealen och kolsänkorna med stöd av beskogning utan att äventyra den biologiska mångfalden. SLC ser stödandet av beskogningen av privat skogsbruk som ett viktigt sätt för att minska avskogningen och för att bekämpa klimatförändringen.

Som en allmän anmärkning betonar SLC att lagen bör vara så tydlig som möjligt ur markägarens perspektiv och möjliggöra stöd utan överdriven byråkrati för att fungera som ett effektivt incitament för markägarna. I utlåtandet kommenterar SLC några punkter i förhållande till 6 § i den föreslagna lagen:

I § 6, första momentet, punkt 2, föreskrivs en minimiareal på 0,5 hektar för det område som ska beskogas som ett villkor för beviljande av beskogningsstöd. Minsta storleken på ett sammanhängande område som ska beskogas (0,5 ha) kunde vara mindre om en total yta på 0,5 hektar kan bildas i området genom några mindre områden, vilka skulle bilda ett sammanhängande skogsområde med den redan befintliga skogen.

I 6 §, första momentet, punkt 3 föreskrivs att förutsättningen för beviljandet av beskogningsstöd är att beskogningen inte får vara skadlig för den biologiska mångfalden. SLC föreslår att aspekterna relaterade till förlusten av mångfald förtydligas för att undvika eventuella oklarheter.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Viktor Harvio
skogsombudsman

Mer från SLC