Utlåtande om utkastet till ändring av statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi

UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM TEMPORÄRT UNDERSTÖD TILL FÖRETAG INOM PRIMÄR JORDBRUKSPRODUKTION

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har bekantat sig med de förändringar som föreslås till statsrådet förordning om temporärt stöd till primärproduktionen och SLC uttalar följande

  • Marknadseffekterna av Corona pandemin syntets omedelbart inom vissa produktionsgrenar. Det var framförallt de produktionsgrenar som säljer en betydande delar av sin produktion direkt till konsumenten eller till storköken som drabbades. Dessa produktionsgrenar är bl.a. potatissektorn, frilands- och växthusproduktionen samt specialiserad grönsaksproduktion. Övriga produktionsgrenar har ännu inte på samma sätt berörts av de marknadsstörningar som Corana pandemin orsakat.
  • SLC anser att de ovannämnda produktionsgrenarnas specialbehov av stödåtgärder borde bättre beaktas i de preciseringar som nu föreslås till förordningen. Ges inte dessa produktionsgrenar stöd för att klara pandemins effekter finns det en stor risk att produktionen upphör på många gårdar. SLC anser att då det gäller produktionsinsatser som kan omfattas som kostnader att här bör ingå produktionsinsatser som för potatis och grönsakssektorn tryggar odlingsåtgärder som ger en motståndskraftig växt.
  • SLC anser även att förordningen bättre borde beakta att primärproduktionen idag består i en större grad av enmansföretag och utomstående lönekostnader uppstår då inte. Med anledning av detta borde det finnas möjlighet att i enmansföretag använda en schablonmässig arbetskostnad. På detta sätt ges en bredare grupp primärproducenter möljigheter att trygga en fortsatt livsmedelsproduktion.
  • SLC anser att den maximala ersättningen borde ligga närmare den maximala stödnivån som ges åt andra företagare via andra stödåtgärder. Här kan nämnas Business Finlands stödnivåer på 100 000 euro.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC