Utlåtande över regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

Social- och hälsovårdsministeriet

kirjaamo@stm.fi

VN/18196/2020

Utlåtande över regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har tagit del av regeringens proposition och stöder den. Efter att lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OFLAL) trädde i kraft 1.1.2016 har vissa förändringsbehov uppdagats. Behovet av uppdatering gäller framförallt då den försäkrade både har haft ett anställningsförhållande och har varit försäkrad inom ramen for OFLAL. I den föreliggande propositionen föreslås att OFLAL ändras så att då det galler den obligatoriskt LFOPL­ försäkrade skaII inkomstbortfallets kompensation delas mellan den skadelidande och arbetsgivaren, då en sådan finns. Den försäkrade skaII alltså få en del av kompensationen för inkomstbortfallet baserad på sin försäkrade OFLAL-inkomst.

Vad gäller ikraftträdandet av lagen föreslås att man undantagsvis skall kunna tillämpa reglerna om ersättning retroaktivt, i syfte att stärka den skadelidandes rättskydd.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNASCENTRALFORBUND r.f.

Jonas Laxåback Mikaela Strömberg-Schalin
verksamhetsledare jurist

Mer från SLC