Utlåtande över regeringens proposition om gäller tillfälliga förvaltningsförfaranden inom jord-och skogsbrukssektorn

Jord-och skogsbruksministeriet
VN/7853/2020

Utlåtande över regeringens proposition som gäller tillfälliga förvaltningsförfaranden inom jord-och skogsbrukssektorn

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalalla koronavirusepidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi säännöiksi

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av regeringens proposition och stöder den flexibilitet som regeringen visar vad gäller dessa förvaltningsmässiga frågor.

 

Stöd

Möjligheten till förlängning av tidsfristerunder år 2020för olika åtgärderenligt lagen om strukturstöd till lantbruket 19 § 2 mom kompletteras med en skrivelse om att förlängningar också är möjliga med hänvisning till det undantagsläge som coronaepidemin har försatt landet i. En tyngdpunkt på tidigareläggande av stöd föreslås, vilket också är positivt med tanke på likviditetssituationen på gårdarna. 

För år 2020 föreslås också en flexibilitet vad gäller arbetet med skötsel av ungskog och planteringar inom ramen för Kemera. Detta är också utmärkt.

Flexibilitet gällande förfaranderegler

På grund av förbudet mot folksamlingar föreslås i propositionen en möjlighet till flexiblalösningar vad gäller föreningsmöten för samägda områden och samägd skog. Dessa alternativa metoder kan vara distansmöten via olika digitala plattformer, men också via epost. Dessutom föreslår man möjlighet till deltagande i epostmöte via fullmakt på annan persons epostkonto. Det är föredömligt att regeringen via denna skrivelse beaktar att den digitala kapaciteten och förmågan inte är jämbördig bland befolkningen. Dessa flexibla förfaranderegler föreslås gälla för år 2020.

Vad gäller fastighetsförrättningar föreslås att parterna ges en möjlighet att delta elektroniskt istället för i fysiska sammanträden. I klara och enklafall föreslås dessutom en möjlighet till skriftligt förfarande. Regeringen motiverar lagförändringen med att viktiga projekt för infrastrukturen skall kunna såväl påbörjas som föras vidare också under undantagsförhållanden. Det gäller såväl ett tryggande av en 2(X)fungerande infrastruktur i samhället som ett tryggande av arbetstillfällen för entreprenörer och företag i branschen. SLC omfattar regeringens målsättning men poängterar att då det gäller intrång i markägarrätten är det mycket viktigt att det grundlagsenliga egendomsskyddet värnas. Den tillfälliga lagförändringen får inte leda till ett försämrat markägarskydd.

Tillfällig ändring av jaktlagen och fiskelagen

SLC omfattar de föreslagna förändringarna.

 

Suomenkielinen yhteenveto 

SLC tukee hallituksen esitystä ja kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka antavat viljelijöille ja maanomistajille joustoatässä taloudellisessa ja hallinnollisessa haastavassa tilanteessa. Mitä tulee merkittävien infrastuktuurihankkeiden osalta on kuitenkin hyväolla tarkkana, että maanomistajan perustuslailliset oikeudet turvataan lunastuksissa.

 

 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

 

Jonas Laxåback

Verksamhetsledare

 

Mikaela Strömberg-Schalin

Jurist

 

Mer från SLC