Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av naturvårdslagen

Miljöministeriet

VN/6736/2020

Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av naturvårdslagen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av regeringens proposition och stöder den. Det nya kapitlet som föreslås tillfogas naturvårdslagen som gäller bestämmelser om vissa iståndsättnings-, restaurerings- och vårdåtgärder för att befrämja skyddet av den biologiska mångfalden är ägnat stöda genomförandet av regeringsprogrammet. Målet är vidare att säkerställa de åtgärder för befrämjandet av biologisk mångfald som ingår i livsmiljöprogrammet Helmi. En betydande del av de biotoper som är aktuella i lagförslaget är sådana som har skapats via betande djur och slåtter. Den naturliga kopplingen till miljöersättningssystemen framgår ur lagens bakgrundsarbete. RP gäller en nationell stödhelhet som kan användas parallellt med miljöersättningssystemet.

SLC ser att det är viktigt och ändamålsenligt att skyddsbestämmelserna är baserade på frivillighet.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Jonas Laxåback Mikaela Strömberg-Schalin
verksamhetsledare jurist

Mer från SLC