Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen om vissa temporära förfaranden som ska tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket med anledning av covid 19 epidemin

Jord- och skogsbruksministeriet

VN/10554/2020

Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen om vissa temporära förfaranden som ska tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket med anledning av covid 19 epidemin

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av regeringens proposition och stöder den. RP möjliggör att kompetenta och yrkesskickliga tidigare jordbruksidkare kan bidra till att trygga landets livsmedelsförsörjning under de undantagsförhållanden som nu råder. RP visar även på flexibilitet och ett förvaltningsekonomiskt tänkande som SLC stöder.

Förslaget och dess konsekvenser

Syftet med propositionen är att i syfte att trygga försörjningsberedskapen under undantagsförhållanden temporärt göra det möjligt för stödmottagare som är berättigade till avträdelsestöd inom jordbruket att förvärvsarbeta i uppgifter som är kritiska med tanke på jord och skogsbruksministeriets ansvarsområde, utan att beloppet av den inkomst som tjänas in i arbetet påverkar rätten för avträdaren att få avträdelsestöd under tiden mellan den 16 mars och 31 december 2020.

Det föreslås också att lagen ska tillämpas retroaktivt från och med den 16 mars.

2020 för att säkerställa lika behandling av stödmottagare till den del det är fråga om stödmottagare som redan under undantagsförhållandena har hunnit arbeta i en sådan omfattning att till stödmottagaren inte har betalats stöd till följd av att den inkomstgräns som i lagarna om avträdelsestöd anges för andra förvärvsinkomster har överskridits.

SLC stöder detta till fullo.

Enligt RP kan även de stödmottagare vars avträdelsestöd är vilande på grund av annat arbete, eller vars avträdelsestöd har avbrutits, ansöka om utbetalning av avträdelsestöd under den föreslagna tillämpningsperioden. SLC stöder också detta.

Suomenkielinen yhteenveto

SLC tukee hallituksen esitystä. On hyvä, että tällä tavalla mahdollistetaan erikoisammattitaitoa omaavien henkilöiden pääsyä töihin. Ruokaturvan varmistamisen kannalta tämä on erittäin kannatettavaa.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f.

Jonas Laxåback, verksamhetsledare
Mikaela Strömberg-Schalin, juristMer från SLC