Utlåtande över RP om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom JSMs förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet
VN/23761/2020

Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelserna i lagen om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen och i lagen om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen ändras så att lagarnas giltighetstid förlängs till den 30 juni 2021.

SLC har tagit del av regeringens proposition och stöder fortsättningsvis den flexibilitet som regeringen visar vad gäller dessa förvaltningsmässiga frågor.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNASCENTRALFÖRBUND r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mikaela Strömberg-Schalin
jurist

Mer från SLC