Utlåtande över utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgifter för 2021

Jord- och skogsbruksministeriet
VN/23560/2020 VN/23560/2020-MMM-1

Utlåtande över utkastet till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgifter för 2021


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:

Lantbruket är en näring med markanvändning i fokus, och därmed är lantmäteriförrättningar en kontinuerlig del av ett aktivt lantbruk. Bland annat ägoregleringar är fortsättningsvis aktuella på SLC:s verksamhetsområde.

Förrättningsavgifterna har överlag varit betungande, och tack vare strukturförändringen inom lantbruket är de en allt vanligare utgiftspost. En utvärdering av hur nuvarande kostnadsberäkning fungerar och om och när digitala lösningar skall leda till förmånligare förrättningar ligger i vår medlemskårs intresse.

Vi har inte detaljkommentarer över utkastet till förordning. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNASCENTRALFÖRBUND r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mikaela Strömberg-Schalin
jurist

Mer från SLC