ANM, FM, SHM, UM: Utländska bärplockares ställning förbättras

En ny lag ska stärka plockares rättsliga ställning och fastslå företagens skyldigheter på ett noggrannare och mera förpliktande sätt än tidigare. Samtidigt får bärplockarna bättre förvärvsmöjligheter och konkurrensläget för företagen blir jämnare, vilket stärker förutsättningarna för hållbar tillväxt och internationalisering i branschen.

Utländska bärplockares ställning har tidigare varit i hög grad oreglerad i lagstiftningen eftersom det har ansetts att de inte är i ett anställningsförhållande, utan de anses vara ett slags företagare.

Sedan hösten 2014 har myndigheter och företag inom naturproduktsbranschen tillämpat ett avsiktsförklaringsförfarande för plockning av naturprodukter. Förfarandet baserat på avsiktsförklaringen har bidragit till att förbättra förhållandena och inkomstmöjligheterna för plockarna. Ett problem har varit att en avsiktsförklaring inte är tillräckligt förpliktande och att det tar lång tid att reagera på missförhållanden.

Det blir förbjudet att ta ut avgifter av plockarna för rekrytering och handledning

Lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter träder i kraft den 14 juni och reglerar vilka rättigheter plockare av naturprodukter har och vilka skyldigheter aktörer i naturproduktsplockningsbranschen har. Lagen reglerar även övervakningen av detta och påföljderna för försummelser. Skyldigheterna för företag som köper naturprodukter är till stor del desamma som i den avsiktsförklaring som för närvarande följs, men de är mera ingående och i högre grad förpliktande.

En skillnad är att det i enlighet med den nya lagen blir absolut förbjudet att ta ut avgifter av plockarna för tjänster som anknyter till rekryteringen och för handledning. Det här förbättrar märkbart den rättsliga ställningen för utländska plockare som bjuds in till Finland. Aktörer inom branschen ska dessutom ha en samarbetsskyldighet i syfte att förbättra resultatet av plockandet.

I fortsättningen görs det noggrannare bedömningar av företagens tillförlitlighet

Enligt den nya lagen ska aktörerna inom naturproduktsplockningsbranschen vara tillförlitliga. Bedömningen av tillförlitligheten påverkas av om bestämmelserna i lagen har iakttagits i näringsverksamheten. Dessutom kontrolleras det att skatterna och avgifterna har skötts på behörigt sätt och att aktören har ekonomiska förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.

För bedömningen av tillförlitligheten kan man använda de fullgöranderapporter som Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi producerar. Om en aktör inte är tillförlitlig kan aktören inte bjuda in plockare till landet eller erbjuda dem inkvartering och plockningsutrustning för att köpa naturprodukter av dem. Lagen påverkar inte i övrigt ställningen eller skyldigheterna för företag som köper naturprodukter.

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över att lagen efterlevs

Om någon annan behörig myndighet inte svarar för tillsynen ska arbetarskyddsmyndigheten utöva tillsyn över att lagen efterlevs. Arbets- och näringsbyråerna och arbetarskyddsmyndigheterna ansvarar för rådgivningen.

Lagen gäller inte de utländska plockarnas inresa eller förutsättningar för vistelse i landet. Lagen tillämpas när det inte är fråga om arbete som utförs i ett anställningsförhållande. Om det är fråga om arbete som utförs i ett anställningsförhållande tillämpas arbetslagstiftningen på samma sätt som för närvarande.

Regeringen föreslog den 3 juni 2021 att republikens president ska stadfästa Lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 4 juni 2021 och att lagen ska träda i kraft den 14 juni 2021.

Mer information:

Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8022 eller e-post olli.sorainen(at)tem.fi

Janne Marttinen, direktör, Skatteförvaltningen – Enheten för utredning av grå ekonomi 029 512 6066 eller e-post janne.marttinen(at)vero.fi

Arto Teronen, tillsynsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3493 eller e-post arto.teronen(at)stm.fi

Riksdagenssvar på regeringens proposition med förslag till lag

Mer från SLC