ANM: Mervärdet inom bioekonomin ska fördubblas – en medborgarenkät om omorienteringen av bioekonomistrategin har öppnats

Finlands bioekonomiska strategi håller på att uppdateras. För närvarande bereds en strategi som fokuserar på en hållbar ökning av förädlingsvärdet inom bioekonomin. Målet är att nästan fördubbla värdet till 50 miljarder euro per år. Medborgarna ombeds ta ställning till strategins nya riktning och prioriteringar.

Arbets- och näringsministeriet påbörjade en uppdatering av bioekonomistrategin hösten 2020. Arbetet har kommit så långt att det har utarbetats en vision, mål och prioriteringar för strategin samt en reviderad definition av bioekonomi. Visionen är att på ett hållbart sätt sträva efter ett högre mervärde inom bioekonomin.

- Det pågår en tydlig omorientering av bioekonomistrategin från 2014, där ett visst mål var att öka bioekonomins produktion. Nu tar vi inte ställning till produktionsmängden, utan genom utvecklingsåtgärderna strävar vi efter att skapa ett högre förädlingsvärde inom de branscher som hör till bioekonomin, säger arbets- och näringsministeriets understatssekreterare Petri Peltonen, som leder arbetet med att uppdatera strategin.

Målet är att fördubbla mervärdet inom bioekonomin

Bioekonomin är en viktig sektor för Finland, vars värde uppgår till cirka 27 miljarder euro per år. Sektorn växer för närvarande med ca 3 procent per år. Genom strategiska åtgärder vill man öka värdetillväxten till 4 procent, vilket innebär ett mervärde på 50 miljarder euro år 2035.

Bioekonomins värde skapas inom bland annat skogs-, livsmedels-, kemi- och teknologiindustrin samt byggbranschen och turisttjänsterna. Bioekonomin berör exceptionellt många branscher, liksom även Finlands mål för en hållbar utveckling. Utgångspunkten för åtgärderna i strategin är att trygga hållbarheten.

- Om vi utarbetade en övergripande strategi, skulle den överlappa många andra strategier. Därmed tar vi som givna utgångspunkter de strategier som bland annat gäller skogen, naturens biologiska mångfald, klimatet och energin, säger Peltonen.

Medborgarenkäten är öppen fram till mitten av juli

Olika regioner i Finland och den nationella bioekonomipanelens medlemmar har hörts om behoven att förnya strategin. I bioekonomipanelen, som har en bred sammansättning, deltar representanter för olika branscher och medborgarorganisationer samt förvaltningen, forskningen och undervisningen. Forskare har analyserat verksamhetsmiljön och utarbetat framtidsscenarier.

I tjänsten dinåsikt.fi öppnades en medborgarenkät den 18 juni, där man kan ta ställning till strategin fram till mitten av juli. Resultaten utnyttjas vid utarbetandet av åtgärderna i strategin, vilket är nästa fas i arbetet med att uppdatera strategin.

- Vi tror att vi har hittat en sådan roll för bioekonomistrategin i denna politikhelhet som är av stor betydelse och som på ett hållbart sätt leder bioekonomin i rätt riktning. Nu, om någonsin, är det dags att påverka strategin och dess innehåll, säger Peltonen.

Medborgarenkäten genomförs av Tapio Oy på beställning av jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information

Uppdateringen av strategin: understatssekreterare Petri Peltonen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3662, petri.peltonen@tem.fi

Genomförandet av medborgarenkäten: Tarja Ollas, sakkunnig i marknadsföring och kommunikation, Tapio Oy, tfn 040 835 6473, tarja.ollas@tapio.fi

Uppgifterna om uppdateringen av bioekonomistrategin finns sammanställda på webbplatsen www.biotalous.fi.

Enkäten på webbplatsen dinåsikt.fi kan besvaras fram till den 15 juli 2021

Mer från SLC