JSM: Ändringar i jaktförordningen

Statsrådet har i dag ändrat jaktförordningen. Genom ändringarna vill man effektivisera jakten på hjortdjur, få mer exakt fångstinformation och minska det administrativa arbetet i samband med jakten på östersjövikare. Ändringarna gäller det kommande jaktåret.

Jakten som börjar efter fredningen under brunsttiden kommer att starta en vecka tidigare i landskapen Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten, vilket innebär att höstjakten börjar redan den första lördagen i oktober. Vidare får jägarna använda hund vid jakt på vitsvanshjort och rådjur under tiden 1 – 15.2 samt vid älgjakt under tiden 1 – 15.1 i andra områden än i renskötselområdet. De ändrade jakttiderna ska förbättra förutsättningarna för förvaltning av stammarna av hjortdjur.

Bestämmelserna om skyldigheten att lämna fångstrapporter ändrades så att varje hjortdjur som jagas med stöd av licens ska rapporteras in inom sju dygn från att djuret har fångats. Även fångster av grågäss ska rapporteras till Finlands viltcentral. Den mer exakta fångstinformationen hjälper att effektivisera övervakningen av jakten, bidrar till att rikta jakten och tryggar jaktens hållbarhet.

I fortsättningen krävs det inte längre något tillstånd för jakt på östersjövikare, utan jakten sker enligt en regional kvot. Detta minskar jägarnas administrativa arbete och gör det lättare att eliminera individer som orsakar skador på fisket och fångstredskapen.

– Genom ändringarna vill vi göra jakten smidig och ta i beaktande att vädret varierar i olika delar av landet. Vi har också lyssnat på jägarnas önskemål. Att under snöfattiga vintrar få jaga mer med hund gör jakten på de stora stammarna av hjortdjur effektivare. Jag litar på att jägarna fortfarande agerar på ett ansvarstagande och etiskt hållbart sätt, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ytterligare information:

Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 050 3315 128
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2432
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC