JSM: Den internationella växtskyddskonferensen i Helsingfors ställs in

Den internationella växtskyddskonferensen som var planerad att hållas i Helsingfors nästa sommar ska ställas in. Företrädare för medlemsländerna i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), avtalsparterna i den internationella växtskyddskonventionen (IPPC) samt intressegrupperna för växtskydd och FAO-tjänstemän som träffades den 2 februari för att diskutera handlingsplanen för Internationella växtskyddsåret (IYPH) har kommit till denna slutsats.

Den internationella styrkommittén för IYPH diskuterade hur man ska gå vidare med växtskyddsåret fram till dess avslutning som har planerats äga rum den 1 juli 2021 med beaktande av den av FAO godkända förlängningen för att främja växtskyddet trots den pågående covid-19-pandemin.

Den internationella växtskyddskonferensen var planerad att hållas i Helsingfors den 28 juni-1 juli 2021. Beslutet om att ställa in konferensen fattades i samförstånd med Finland på grund av de pågående reserestriktionerna, de nya covid-19-varianterna och de försenade vaccinationsplanerna.

- Vi är verkligen ledsna att konferensen måste ställas in, men hälsosäkerheten ger oss ingen möjlighet att träffas i Helsingfors 2021, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Enligt Ralf Lopian, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet i Finland och ordförande för den internationella styrkommittén för IYPH, är ”det är beklagligt att covid-19-pandemin inte låter oss träffa ansikte mot ansikte och dra nytta av personliga möten.

Eftersom Helsingforskonferensen ställs in, rekommenderar vi att den första växtskyddskonferensen hålls den 12 maj 2022 då vi också förhoppningsvis kan fira en första internationell växtskyddsdag, säger Lopian.

För att bana väg för konferensen beslutade styrkommittén för IYPH att ordna en rad tematiska webbseminarier. En utredningsrapport om klimatförändringens konsekvenser för växtskyddet som kommer att lanseras virtuellt den 1 juni sätter igång serien av seminarier. Lanseringen kommer att följas av webbinarier den 29–30 juni med fokus på livsmedelssystemen och klimatförändringen. Ett tredje webbinarium som är planerat till oktober fokuserar på system för bekämpning av utbrott av skadegörare. Ett fjärde webbinarium kommer att äga rum i december med fokus på växtskydd och frukt och grönsaker med anledning av det internationella frukt- och grönsaksåret 2021.

År 2018 utsåg FN:s generalförsamling 2020 till Internationellt växtskyddsår för att öka den globala medvetenheten om hur växtskyddet kan bidra till att utrota hunger, minska fattigdomen, skydda miljön och stimulera den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer om Internationella växtskyddsåret: Www.fao.org/iyph

Mer information:

Specialsakkunnig Ralf Lopian tfn. +358 40 596 5698
Enhetschef Taina Aaltonen tfn. + 358 46 9231687

Mer från SLC