JSM: EU:s direkta jordbruksstöd 2021 fastställdes

Statsrådet fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2021 samt beloppen av de övriga direkta EU-stöden. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt 101,1 miljoner euro. De egentliga villkoren för bidragen har inte ändrats jämfört med i fjol, men maximibeloppet för bidraget för nötkreatur i stödområde C är cirka 4,9 miljoner euro lägre än i fjol. Detta beror på att cirka 2,7 miljoner euro har överförts till bidraget för proteingrödor och 0,5 miljoner euro till bidraget för sockerbetor samt att det produktionskopplade stödets maximibelopp har minskat med ungefär 1,7 miljoner euro. Det minskade beloppet kompenseras producenterna genom ett högre nationellt stöd i stödområde C.

I stödområde AB i Södra Finland betalas produktionskopplade bidrag för mjölkkor, hongetter, tackor och odling av frilandsgrönsaker. Vidare betalas bidrag i alla stödområden i hela landet för produktion av nöt-, lamm- och killingkött samt för odling av proteingrödor och oljeväxter, råg, sockerbetor och stärkelsepotatis.

Bidrag för mjölkkor kan betalas till ett belopp av högst 32,0 miljoner euro, bidrag för nötkreatur till ett belopp av högst 49,38 miljoner euro, får- och getbidrag till ett belopp av högst 2,8 miljoner euro samt bidrag för jordbruksgrödor till ett belopp av högst 13,7 miljoner euro.

Uppgifterna om alla nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Därför måste reglerna för registrering och märkning av djur följas noggrant, bland annat när det gäller anmälningstiderna på 7 dygn.

De maximala bidragsbeloppen och de uppskattade enhetsnivåerna, vilka dock preciseras ytterligare i samband med den första posten i slutet av året och i samband med slutposten i juni 2022, är följande:Grundstödet fastställdes till 122,37 euro per hektar i det södra stödområdet AB och till 106,22 euro per hektar i det norra stödområdet C. Förgröningsstödet uppgår till 74,00 euro per hektar i stödområde AB och till 64,30 euro per hektar i stödområde C. EU-stödet till unga jordbrukare fastställdes till ett belopp av 81,00 euro per hektar. Stödnivåerna preciseras senare när de slutliga ansökta beloppen är klara.

År 2021 används högst cirka 250 miljoner euro till grundstöd, högst cirka 155 miljoner euro till förgröningsstöd och högst cirka 10 miljoner euro till stöd till unga jordbrukare.

Ytterligare information:
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2248

Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2304

Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2138 (grundstöd)

Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2207 (förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare)

Mer från SLC