JSM: EU:s jordbruksministrar diskuterar den gemensamma jordbrukspolitiken och skogsstrategin

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 22 - 23 mars. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Rådet kommer att diskutera reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken som EU:s institutioner förväntas ena om i början av sommaren. Ordförandelandet Portugal kommer att ge en lägesrapport om trepartsförhandlingarna och begära att rådet ger vägledning för de kommande förhandlingarna. Enligt Finland bör trepartsförhandlingarna så långt det går följa rådets allmänna riktlinje och GJP-reformen bör behandlas som en helhet. Det är viktigt att GJP-förhandlingarna går vidare för att förordningarna ska kunna antas i god tid och för att det ska finnas tillräckligt med tid för att genomföra dem. Finland deltar i medlemsstaternas gemensamma initiativ om behovet att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken.

EU:s skogsstrategi kommer antagligen ut under 2021 och rådet diskuterar utmaningarna i beredningen samt strategins prioriteringar. Rådets slutsatser om EU:s skogsstrategi och EU:s strategi för biologisk mångfald fokuserar på hållbarhetens tre dimensioner: den ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionen. Allt detta måste beaktas i den nya skogsstrategin. Vidare understryker Finland att strategin inte får ändra behörighetsförhållandena mellan kommissionen och medlemsländerna. De skogsrelaterade åtgärderna hör till medlemsländernas nationella behörighet, även om EU har behörighet inom miljö-, jordbruks- och energisektorn som direkt eller indirekt påverkar skogarna.

Rådet diskuterar också växtskyddsfrågor, bland annat beredskapen för att vidta skyddsåtgärder mot växtskadegörare som hotar jordbruket. Rådet ska också ha en riktlinjedebatt om användningen av biologiska bekämpningsmedel (makroorganismer) mot växtskadegörare. Finland understöder Portugals initiativ att framhäva vikten av växtskydd. Det internationella växtskyddsåret 2020 som ordnades på Finlands initiativ, har också förbättrat medvetenheten om växtskydd. Det är viktigt att fortsätta detta arbete för att öka medvetenheten. Finland är positivt till harmoniseringen av EU:s lagstiftning om makroorganismer som används vid biologisk bekämpning.

Ett ytterligare mål för rådet är att nå en politisk överenskommelse om gemensamma fiskemöjligheter mellan EU och Storbritannien. Tidsfristen för att tillfälligt kunna ta tillvara fiskemöjligheterna löper fram till den 31 juli 2021, tills EU och Storbritannien inom ramen för handels- och samarbetsavtalet når en lösning som gäller hela året. Rådet diskuterar också fiskeförhandlingarna mellan EU och Storbritannien.

Mötesarrangemangen är annorlunda på grund av coronapandemin och det finns till exempel begränsningar i det tillåtna antalet personer i möteslokalerna.

Mer information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 295 162 458

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 162 058

Mer från SLC