JSM: Finland förbereder sig inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem

Finlands förberedelser inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem, som ordnas i september, fick fart vid ett webbinarium med över hundra deltagare torsdagen den 4 mars. Webbinariet ordnades av jord- och skogsbruksministeriet och utrikesministeriet. ”Finland ligger i framkant i fråga om aktivitet när världens livsmedelssystem reformeras till en hållbar och rättvis modell”, konstaterade David Nabarro, som leder den globala dialogprocessen, i sin hälsning.

Finland har alla förutsättningar att vara ett föregångarland för hållbar utveckling: satsningar på hälsosam mat, minskad miljöpåverkan av produktionen och bevarande av naturens mångfald lönar sig, menar kanslichef Jaana Husu-Kallio, som talade vid webbinariet.

FN:s generalsekreterare har bjudit in världens statschefer till ett toppmöte om livsmedelssystemet i samband med FN:s generalförsamling i New York i september. Ett ministermöte som förbereder toppmötet ordnas i Rom i juli.

Mat uppstår som ett resultat av arbetet i ett komplicerat system och måste därför ses över med hela systemet som infallsvinkel. Det är viktigt att förstå kopplingarna och interaktionen mellan de olika delarna i systemet. Ett enskilt köpbeslut i en finländsk matbutik har konsekvenser för produktionsplatsens naturresurs- och vattenhushållning, energiförbrukning, människors utkomst, uppkomst av avfall och biprodukter och för konsumentens egen hälsa. Den privata konsumentens val har stor betydelse, men utöver det behövs politiska beslut på systemnivå.

Det finländska livsmedelssystemet har visat sin styrka och sin förmåga att hantera motgångar. Coronan, fågelinfluensan eller den globala livsmedelskrisen i samband med finanskrisen 2008 har knappt synts vid våra matbord. Men det finns rum för förbättringar även hos oss.

Ur global synvinkel skapas utmaningar bland annat av klimatförändringen och därtill hörande vattenbrist och erosion, utarmningen av naturens biologiska mångfald, det ökande antalet människor som lider av svält samt förutom svält även övervikt och andra näringsproblem, orättvis inkomstbildning inom livsmedelssystemet och regionala snedvridningar samt sjukdomar som har samband med produktions- och förädlingskedjan.

Alla parters insatser och samarbete behövs för att livsmedelssystemen ska kunna förnyas. Vi är alla en del av livsmedelssystemet, antingen i produktionskedjan eller åtminstone som konsumenter. Därför förbereds toppmötet också genom en exceptionellt omfattande dialog mellan olika aktörer och det civila samhället.

Utöver det globala toppmötet och den nationella dialogen utnyttjar Finland sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet och genomför en samnordisk dialog om livsmedelssystemet i samband med ministermötet i juni. Målet är att lyfta fram de nordiska ländernas gemensamma mål och metoder som är hållbara också på global nivå.

Ytterligare information:

Jyri Ollila, specialsakkunnig, samordning av toppmötet om livsmedelssystem, 0295162007

Aulikki Hulmi, direktör för internationella frågor, jord- och skogsbruksministeriet, 0295 162 034

Mer från SLC