JSM: Finland hör till världseliten när det gäller skogsdata och skogsinformationssystem

Under de senaste åren har öppna skogsdata och den snabba utvecklingen av e-tjänster gjort det betydligt lättare att få tillgång till information om skogarna. Det är bra, eftersom det hela tiden behövs allt mer information om skogstillgångar, natur och annat som stöd för det beslutsfattande och utvecklingsarbete som gäller skogarna.

Skogarna och skogssektorn är mycket viktiga för Finland: 73 procent av arealen består av skogar och skogsindustrins produkter står för cirka en femtedel av exportinkomsterna. Beslut om skötseln och användningen av skogarna fattas av över 660 000 skogsägare som behöver tillförlitlig information och fungerande tjänster. Skogarna spelar dessutom en viktig roll när det gäller att uppnå Finlands klimat- och mångfaldsmål, och därför är behovet och användningen av skoglig information stor.

I Finland har man gjort riksomfattande skogsinventeringar redan i hundra år utan avbrott, och även i fråga om andra skogsdata och informationssystemen för dem hör vi till världseliten. Kvaliteten på den skogliga informationen har under de senaste åren utvecklats väsentligt i och med att tillgången till laserskannat material har förbättrats. Dessutom har informationen standardiserats för att den smidigt ska kunna överföras från ett informationssystem till ett annat. Även skogsvårdsrekommendationerna är numera tillgängliga i digital form och de e-tjänster som riktas till skogsägare har utvecklats också i övrigt. Till exempel har det populära beskogningsstödet för impedimentmarker från första början kunnat sökas elektroniskt.

– Tidigare hade vi åtta olika publikationer om skogsvårdsrekommendationerna, nu finns alla på finska och svenska i digital form i webbtjänsten. Via gränssnitten kan aktörerna dessutom utnyttja skogsvårdsrekommendationerna i sina egna system. Det är fint att rekommendationerna nu kan integreras i olika aktörers verksamhetsstyrningssystem och i de tjänster som aktörerna producerar för markägarna. Därigenom får vi snabbt och effektivt tillgång till aktuella uppgifter för alla aktörer inom skogssektorn, berättar skogsrådet Niina Riissanen vid enheten för skogs- och bioenergi vid jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning.

– För närvarande utvecklas även flera andra digitala projekt och en del av dem blir färdiga redan under de närmaste månaderna, fortsätter Riissanen.

I Finlands skogscentrals nya geografiska datasystem, som blir klart nästa år, har skogs- och naturdata avskilts till separata datamodeller, vilket förbättrar särskilt användningen av naturdata. Som bäst utvecklas också METKA, ett nytt incitamentsystem, samt informationssystem och e-tjänster i anslutning till det. För det riksomfattande laserskannade materialet utvecklas dessutom en gemensam processplattform för den offentliga förvaltningen. Även moderniseringen av skogsbruksplaneringssystemet MELA och ärendehanteringstjänsten MinSkog.fi pågår som bäst.

I utvecklingsarbetet satsar man i fortsättningen bland annat på att utveckla markinformation, öka tillgången till artuppgifter samt förbättra dataprodukter och applikationer för beslutsstöd avsedda för markägare och andra aktörer inom skogssektorn. Även tjänster som stöder skogarnas mångsidiga användning främjas. Utöver standardiseringsarbetet har man också inlett ett terminologiarbete.

– Idén med terminologiarbetet är tillsammans noggrant definiera termerna för skogsdata. Det underlättar både dialogen och överföringen av uppgifter från ett system till ett annat. Vi förstår varandra betydligt bättre om vi talar om olika begrepp med samma termer. Exempel på termer som för närvarande är utmanande är kontinuitetsskogsbruk och skogsbruk i skogar med varierande åldersstruktur, beskriver Riissanen.

Något som tills vidare är helt ogjort, men desto viktigare i framtiden, är att rikta resurser till vägarnas skick och utvecklingen av information om vägnätet. Det finns också utrymme för förbättring när det gäller tillgången till planeuppgifter, och det vore bra att ändra statistiken över skyddsområden så att den baserar sig på geografisk information. Tills vidare har det dessvärre inte funnits resurser för dessa projekt.

Nationella skogsrådet sammanträdde den 29 september 2021 för att diskutera betydelsen av skogs- och naturdata och framtidsutsikterna för dem. Vid mötet såg man över informationen uttryckligen med tanke på att den ska stödja beslutsfattandet. Materialet till presentationerna under mötet finns här (på finska).

Mer från SLC