JSM: Förslag till uppdatering av skogsskadelagen på remiss: målet är att minimera riskerna för skogsskador

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om utkastet till lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador. Det allt varmare klimatet ökar risken för skogsskador och målet med ändringarna är att minska denna risk. Remisstiden går ut den 12 juli 2021.

De viktigaste helheterna som enligt lagförslaget ska ändras är bekämpning av granbarkborre och rotticka, överföring av äganderätten till virke samt utvidgning av målgruppen för aktörernas skyldighet att utöva egenkontroll. Regeringens proposition som innehåller ändringsförslagen är planerad att lämnas till riksdagen för behandling i september. Lagen träder i kraft vid ingången av 2022.

Klimatuppvärmningen drabbar skogar och bland annat risken för insekt- och svampskador ökar. Att kunna hantera dessa risker är en väsentlig del av Finlands beredskap för klimatförändringen. Att förebygga skogsskador är en nödvändig förutsättning också för att kunna bevara och stärka kolsänkorna och kollagren och därmed också för att lyckas med att bekämpa klimatförändringen.

– Förslagen till ändring av lagen bildar en ansvarsfull helhet som hjälper skogsbranschen att bättre än tidigare förbereda sig på de utmaningar som klimatförändringen medför, säger minister Jari Leppä.

Det allt varmare klimatet ökar risken för angrepp av granbarkborre

Tills vidare har Finland undgått allvarligare skador, men klimatuppvärmningen ökar också hos oss risken för omfattande skador av granbarkborre. Utifrån förekomsten av insekter som orsakar skogsskador och temperatursumman delas Finland in i regionerna A, B och C. Närmare bestämmelser om bekämpningsåtgärderna i dessa regioner utfärdas genom förordning av statsrådet.

I region B, det vill säga i landets mellersta delar, finns det enligt forskningsresultaten ett klart behov av att tidigarelägga borttransport av granvirke med bark. Därför ska vissa delar av region B i fortsättningen höra till region A, där tidsfristen för att borttransportera granvirke ändras från den 24 juli till den 15 juli.

Borttransbortskyldigheten ska enligt förslaget inte gälla små travar av tallvirke som har en volym på högst 50 kubikmeter fast mått. Volymen stiger således från 20 till 50 kubikmeter fast mått. Den risk som travar med volym på högst 50 kubikmeter fast mått orsakar närliggande skogar betraktas enligt de senaste forskningsresultaten som obetydlig.

Skyldigheten att bekämpa rotticka utvidgas

Skyldigheten att bekämpa rotticka, det vill säga den så kallade stubbehandlingsskyldigheten, utvidgas till att omfatta även andra avverkningar än gallrings- och slutavverkningar. I fortsättningen kommer denna skyldighet att gälla även avverkningar av barrträd som inte sker i skogsvårdssyfte, såsom röjning vid elledningar, järnvägar och vägkanter. Stubbehandlingsskyldigheten föreslås även gälla talldominerade torvmarksskogar i landets södra delar.

Skyldigheten omfattar fortfarande inte sådana särskilda situationer som nämns i lagen, såsom husbehovsavverkning. Skyldigheten gäller inte heller skogar som används för forskning eller avverkningar som är av särskild betydelse med tanke på att bevara skogarnas biologiska mångfald.

Övriga ändringar

Avtalen om rotförsäljning varierar i fråga om tidpunkten för överföring av äganderätten, och skogsägare som sällan säljer virke känner nödvändigtvis inte till de skyldigheter som gäller säljaren. I skogsskadelagen ingår i fortsättningen bestämmelser som fastställer den tidpunkt då äganderätten till virke vid rotförsäljning överförs med tanke på tillämpningen av lagens 3 och 4 §.

Ytterligare ska personer som yrkesmässigt utövar virkesförmedling omfattas av egenkontrollen och Forststyrelsens ställning förtydligas när det rör sig om egenkontroll. Till lagen tas också in bestämmelser om en skyldighet att ta fram en skriftlig plan för egenkontroll.

Syftet med lagen om bekämpning av skogsskador är att minimera den risk för insekt- och svampskador som bland annat virkeslager och stormskador medför för växande trädbestånd. Lagen begränsar till exempel lagring av färskt barrträdsvirke sommartid i skog och i dess närhet. Förslaget till lagändringen bygger på en fortsatt utredning om behovet av ändring av skogsskadelagen som Naturresursinstitutet gav ut förra månaden.

Ytterligare information:

  • Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 162, fornamn.efternamn@mmm.fi
  • Maija Kaukonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 153, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC