JSM: Jord- och skogsbruksministeriet fastställde planen för hantering av invasiva främmande arter som ingår i EU-förteckningen

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde den 10 juni 2021 en nationell plan för hantering av de invasiva främmande arter som senast tagits upp på EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Planen kompletterar de tidigare godkända hanteringsplanerna som tillsammans bildar en uppsättning planer för bekämpning av främmande arter i Finland.

Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. En främmande art är särskilt skadlig om den riskerar naturens biologiska mångfald. Finland och EU har egna förteckningar över invasiva djur- och växtarter som inte får importeras till EU-området. Det är förbjudet att släppa ut dessa arter i miljön och de får inte heller odlas, födas upp, säljas eller transporteras inom EU.

Invasiva främmande arter hotar naturens biologiska mångfald

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Syftet med planen är att bekämpningsåtgärderna ska genomföras i områden där bekämpningen ger bästa resultat med tanke på den biologiska mångfalden. Planen innehåller åtgärderna, ansvars- och samarbetsorganen och en tidsplan för arbetet. Informationen har en viktig roll när det gäller att stoppa att främmande arter förs in i och sprids till nya områden. EU:s lagstiftning förutsätter att medlemsländerna vidtar effektiva åtgärder för att hantera invasiva främmande arter.

Med hjälp av planerna kan myndigheterna och andra aktörer planera bekämpningsåtgärder. Den nya hanteringsplanen baserar sig på Naturresursinstitutets utredningsprojekt och förslag till plan. Naturresursinstitutet samordnar och följer också upp utfallet av åtgärderna. Alla är välkomna att delta i arbetet och ordna till exempel talkon och rapportera om främmande arter på webbplatsen vieraslajit.fi.

Om möjligt ska solabborre tas bort från tjärnar

En av de nya främmande arter som ska bekämpas är solabborre som påträffas särskilt i Egentliga Finland. Målet är att stoppa artens spridning. Enligt rekommendationen ska den bortskaffas från tjärnar i vilka den är utplanterad. Vidare ska informationen om de skador arten orsakar samt om de förbud som gäller arten ökas. Informationen riktas i synnerhet till fritidsfiskare och akvariehobbyister.

I förteckningen ingår även vattenflocken, gudaträd och japansk humle som sporadiskt har använts som trädgårds- eller akvarieväxter i Finland. Trädgårdsentusiaster och olika aktörer kommer att informeras om att dessa arter inte får tas in i landet eller släppas ut i miljön samt uppmanas att avlägsna dessa växter.

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna har effektiviserat bekämpningen av främmande arter genom flera projekt

Ministeriet har tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralerna lagt mer fokus på att bekämpa främmande arter på olika håll i Finland. I år inleddes 34 nya projekt för att utföra bekämpningsåtgärder i praktiken, öka informationen och testa nya åtgärder runt om i Finland.

Ytterligare upplysningar:

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2259, johanna.niemivuo-lahti(at) mmm.fi

Mer från SLC