JSM: Jord- och skogsbruksministeriet har utvecklat ett informationsprogram som stöder markanvändningssektorns klimatåtgärder

Jord- och skogsbruksministeriet har skapat ett informationsprogram för att inhämta och använda information som behövs som stöd för klimatåtgärdspaketet Fånga kolet, inklusive olika dataprodukter, informationstjänster och modelleringar. Programmet togs fram i fjol av en bred samarbetsgrupp. I samband med arbetet ordnades också fem workshoppar som var öppna för alla.

Informationsprogrammet innehåller flera förslag för att inhämta informationsmaterial som underbygger markanvändningssektorns klimatåtgärder samt för att bidra till en effektiv användning av materialet. Programmet fokuserar mest på informationen om marken och förändringarna i markanvändningen samt på den information som behövs för att följa upp konsekvenserna av de nya åtgärderna för att bekämpa klimatförändringen. Det är också viktigt att harmonisera markanvändningsterminologin och -begreppen för att det ska vara lättare att sammanställa information från olika källor.

Åtgärdsförslagen handlar om att precisera informationen om marken, beräkna, kartlägga och modellera biomassa, att följa upp förändringarna i markanvändningen, anpassa sig till klimatförändringen och att hantera klimatrisker. Programmet beaktar också de eventuella informationsbehov som gäller koldioxidmarknaden.

Projekt som främjar programmet startas genast

När man tog fram programmet, lyfte man starkt fram behoven att utveckla informationen om marken och förändringarna i markanvändningen. Därför ville man att de projekt som svarar på dessa behov ska inledas först. Besluten om Naturresursinstitutets projekt för att utveckla systemet för markinformation och Finlands miljöcentrals projekt för att utveckla systemet för information om förändringarna i markanvändningen har redan fattats och projekten ska starta strax.

Programenliga projekt som väljs fram i samband med ansökan om finansiering för projekten kommer det också att genomföras. Även företrädare för den privata sektorn är välkomna att delta. Den första ansökningsomgången har redan inletts och flera ansökningsomgångar ordnas senare.

Informationsprogrammet för markanvändningssektorn är ett led i arbetet med det omfattande klimatåtgärdspaketet Fånga kolet som gäller jord- och skogsbruket och annan markanvändning. I samarbetsgruppen satt representanter för miljöministeriet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Lantmäteriverket, NTM-centralerna, Livsmedelsverket, Skogscentralen, Forststyrelsen, Geologiska forskningscentralen och MTK.

Ytterligare information:

Niina Riissanen, samarbetsgruppens ordförande, forstråd, tfn 0295 16 2339

Jaakko Nippala, samarbetsgruppens sekreterare, specialsakkunnig , tfn 0295 16 2119

E-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC