JSM: Jordbruksministrarna diskuterade överenskommelsen om den gemensamma jordbrukspolitiken

Rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 22 - 23 mars. Den längsta debatten fördes om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Ministrarna diskuterade också bland annat skogsstrategin, växtskyddet och fiskefrågor. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Ministrarnas diskussion underbygger slutförhandlingarna om GJP-reformen. Ordförandelandet Portugal har som mål att nå en politisk överenskommelse med Europaparlamentet och kommissionen under sitt ordförandeskap. Ministrarna understödde Portugals mål på bred front. Ministrarnas diskussion fokuserade på den nya genomförandemodellen och fördelningen av stöden. Ministrarna diskuterade också två andra GJP-förordningar, det vill säga den horisontella förordningen och marknadsordningsförordningen.

De flesta ministrarna betonade vid mötet att GJP-reformen bör behandlas som en helhet. Ministrarna tackade Portugal för det konstruktiva arbetet för att nå en överenskommelse.

- Den gröna arkitekturen är en av de viktigaste helheterna i hela reformen. Det slutliga beslutet beror i synnerhet på utformningen av kraven på grön arkitektur och villkorlighet, sade minister Jari Leppä.

Ministrarna diskuterade också det dokument om förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken som utarbetats under ledning av Frankrike. Finland var ett av dem som undertecknat dokumentet och i likhet med många andra länder underströk Finland förenkling av politiken. Enligt ett flertal ministrar ska den centrala idén med reformen, det vill säga den så kallade nya genomförandemodellen, förverkligas genuint och att den inte kan förväxlas med det gällande systemet.

- Det är viktigt att vi kommer ihåg reformens bärande idé om en ny genomförandemodell. Ett medlemsland måste efter sina egna behov få fastställa lämpliga åtgärder till exempel för att rikta stöden, sade minister Leppä.

Diskussion om skogsstrategin

Ministrarna behandlade också EU:s nya skogsstrategi som är under beredning. Initiativet till diskussionen kom från Österrike och ett antal medlemsländer, däribland Finland. I alla anföranden betonades balansen och en övergripande bedömning av de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna av hållbar utveckling. Utöver klimatet och den biologiska mångfalden måste bioekonomin beaktas.

- Den kommande skogsstrategin bör omfatta hela värdekedjan inom skogssektorn från skog till färdiga produkter. Strategin ska bidra till hållbar tillväxt, förbättra sektorns konkurrenskraft och en mångsidig användning av trä i produkter från biokretsloppsekonomi som baserar sig på förnybara råvaror. Det är också viktigt att komma ihåg att medlemsländerna har behörighet inom skogspolitiken, påminde minister Leppä.

Vidare nådde rådet en politisk överenskommelse om ordförandens kompromissförslag om ändring av förordningarna om fiskemöjligheter (tillåtna totalfångster och kvoter) för vissa fiskbestånd och om fiskebestånd i djuphaven 2021 och 2022. Förordningens tillämpningsområde omfattar fiskbestånden i östra Atlanten. Genom ändring av förordningen fastställer man tillfälliga fiskekvoter för medlemsländerna fram till utgången av juli i år. Permanenta tillåtna totalfångster och kvoter kan fastställas först efter att Storbritannien och Europeiska unionen avslutat förhandlingarna om tillåtna totalfångster och kvoter för de gemensamt förvaltade fiskbestånden.

Ytterligare information:
Kari Valonen lantbruksråd, tfn +358 295 162 047
Satu Haapaniemi ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 162 058

Mer från SLC