JSM: Kommissionen har fattat ett nytt stödbeslut – det nordliga stödet fortsätter stabilt under de kommande åren

Europeiska kommissionens beslut om Finlands nordliga stöd 2022–2027 träder i kraft den 1 januari 2022. Stödmottagarna och stödformerna förblir oförändrade. Stödet har samordnats med den kommande reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Det nordliga stödet grundar sig på artikel 142 i Finlands EU-anslutningsfördrag och på kommissionens beslut utifrån avtalet. Med hjälp av det nordliga stödet och andra nationella stöd kompletteras EU:s stödsystem för jordbruket. Det krävs emellertid att kommissionen separat godkänner de nationella stöden i enlighet med riktlinjerna för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Syftet med det nordliga stödet är att upprätthålla jordbruksproduktionen i de norra delarna av Finland. Stödet betalas inom stödområde C, som består av mellersta och norra Finland (norr om linjen Villmanstrand-Tammerfors-Björneborg), för husdjursskötsel, växtodling och andra mindre användningsområden.

Kommissionens tidigare beslut om nordligt stöd gällde åren 2017–2021, och Finland lämnade i normal ordning sitt formella förslag om en fortsättning på systemet till kommissionen i september 2021. Kommissionen ger medlemsländerna sitt beslut om nationella stöd för en viss tid, och granskar med jämna mellanrum att stöden är förenliga med EU:s gemensamma jordbrukspolitik och ändringar i den. Det nya beslutet motsvarar till sitt innehåll Finlands förslag och gäller resten av den innevarande finansieringsperioden, åren 2022–2027.

Det nordliga stödet sågs över 2016

Beslutet om nordligt stöd reviderades 2016 med det huvudsakliga målet att förtydliga stödstrukturen och förenkla uppföljningen. Kommissionen gav då sitt stödbeslut för perioden 2017–2021. Det effektiva genomförandet av stödet på gårdsnivå förblev oförändrat och kommissionens nya beslut för 2022–2027 fortsätter på samma linje.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är nöjd med kommissionens beslut om det nordliga stödet som kompletterar EU:s gemensamma jordbrukspolitik under de kommande åren. ”Nu måste vi säkerställa den framtida stödpolitikens utsikter för jordbrukarna, som kämpar med ett verkligt besvärligt marknadsläge. Vi har nyligen färdigställt Finlands förslag till plan för den gemensamma jordbrukspolitiken, och ett stabilt system för nordligt stöd kompletterar den utmärkt”, säger minister Leppä.

Utvärdering: det nordliga stödet är ett fungerande verktyg

Utifrån en utredningsrapport, som görs med fem års mellanrum, granskas också i fortsättningen hur systemet med det nordliga stödet fungerar och behöver utvecklas med tanke på förändrade villkor och EU:s jordbrukspolitik. Den senaste rapporten, som utfördes av Pellervo ekonomisk forskning PTT, blev färdig sommaren 2021 (https://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/pohjoinen-tuki-vakautti-maatalouden-rakennekehitysta-suomessa.html). Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att stödsystemet har fungerat i enlighet med sina mål och att det är ett bra verktyg för att trygga jordbruket i regionen även i framtiden.

Statsrådet beslutar årligen om mer detaljerade villkor för de nationella stöden och om fördelningen av dem inom ramen för kommissionens beslut och de nationella anslagen. Det nordliga stödets årliga belopp är ca 300 miljoner euro och med det tryggas förutsättningarna i synnerhet för husdjursskötsel i stödområde C, det vill säga mellersta och norra Finland.

Ytterligare information:

Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162474

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 162289

Mer från SLC