JSM: Lagstiftningen om djursjukdomar har reviderats

Den nya lagen om djursjukdomar träder i kraft i dag den 21 april. Genom lagen upphävs den gällande lagen om djursjukdomar (441/2013). I lagen ingår bestämmelser om att förebygga, följa upp, övervaka, bekämpa och stoppa spridning av sjukdomar som kan överföras från ett djur till ett annat eller till en människa.

Lagreformen har sin utgångspunkt i Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (EU) 2016/429 (djurhälsoförordning) som nu ska tillämpas.

Unionens tidigare djursjukdomslagstiftning, som i huvudsak byggt på direktiv, har harmoniserats och sammanställts i djurhälsoförordningen. I den nationella lagen finns bestämmelser om genomförande av djurhälsoförordningen och de bestämmelser som kompletterar denna förordning, med undantag för de bestämmelser som hör till tillämpningsområdet för lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010).

Lagen innehåller också bestämmelser om genomförande av de EU-förordningar om djursjukdomar och de bestämmelser som kompletterar dessa förordningar och som trots djurhälsoförordningen fortsätter att gälla. Dessa förordningar gäller särskilt bekämpning av zoonoser och TSE-sjukdomar samt andra förflyttningar av sällskapsdjur än kommersiella förflyttningar över landsgränserna. Vidare innehåller lagen bestämmelser om genomförande de reviderade EU:s bestämmelser om offentlig kontroll och de bestämmelser som kompletterar dessa till den del de inte ingår i lagen om införselkontroll.

Man vill trygga det nationella handlingsutrymmet

Den nya lagen om djursjukdomar och EU:s djurhälsoförordning medför inga stora innehållsmässiga ändringar i principerna eller metoderna för att bekämpa djursjukdomar. Den nationella lagen får dock en annan struktur eftersom Europeiska unionens lagstiftning blir direkt tillämplig. I lagen har man tillämpat det nationella handlingsutrymme som EU:s djurhälsoförordning tillåter för att vissa åtgärder för att förebygga och övervaka sjukdomar som tryggar det goda läget för djursjukdomar i Finland ska kunna fortsätta på samma sätt som hittills och för att åtgärder som är strängare än unionens bekämpningsåtgärder samt åtgärder för att bekämpa andra sjukdomar än de som finns upptagna i djurhälsoförordningen ska vara möjliga i den mån de behövs. Handlingsutrymmet har också tillämpats för att minska den administrativa bördan.

Myndighetssystemet och myndigheternas uppgiftsfördelning enligt den gällande lagen om djursjukdomar ändras inte. Enligt den nya lagen får Tullen dock utföra kontroller vid EU:s inre gränser självständigt utan begäran om handräckning. Systemet för ersättningar som betalas av statens medel på grund av djursjukdomar ändras inte.

Klassificeringen av sjukdomar ändras

En central ändring jämfört med den gällande lagen är reformen av sjukdomsklassificeringen. De förtecknade sjukdomarna enligt djurhälsoförordningen delas in i klasserna a–e. Bestämmelserna om sjukdomsbekämpning tillämpas dock endast på klasserna a–c. Djurhälsoförordningens klassificering kompletteras av den nationella indelningen av sjukdomar i andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar. Denna nationella klassificering utvidgar bestämmelserna om att bekämpa och stoppa spridning av sjukdomar till att omfatta den nödvändiga delen av sjukdomarna i klasserna d och e samt av andra sjukdomar än de förtecknade sjukdomarna. Klassificeringen omfattar fortfarande också TSE-sjukdomar och zoonoser.

De förordningar och beslut som utfärdats med stöd av den gamla lagen upphävs när den nya lagen om djursjukdomar träder i kraft. Hittills har det utfärdats 13 nya förordningar och två beslut som träder i kraft samtidigt med den nya lagen.

Jämfört med nuläget är den nya regleringen på förordningsnivå knapp eftersom de detaljerade bestämmelserna om djurhälsa i fortsättningen i regel baserar sig på direkt tillämpliga delegerade förordningar och genomförandeförordningar av kommissionen som har utfärdats med stöd av EU:s djurhälsoförordning. I de nationella förordningarna ingår närmare bestämmelser om bekämpning av andra sjukdomar än de förtecknade sjukdomarna, om hälsoövervakning av djur samt om vissa andra omständigheter där EU:s djurhälsoförordning tillåter nationell behörighet eller möjliggör undantag eller skärpning i EU-kraven.

Följande förordningar och beslut som utfärdats med stöd av lagen om djursjukdomar har publicerats:

Jord och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser (316/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hälsoövervakning av djur (319/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av vattenbruksanläggningar och om djurhälsokrav vid förflyttning av vattenlevande djur inom landet (320/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur samt scrapie hos får och getter (321/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av vissa sjukdomar som betecknas som djursjukdomar som ska övervakas (322/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av Gyrodactylus salaris hos fisk (323/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar och salmonid alfavirus (324/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar (325/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av vissa djursjukdomar som betecknas som andra djursjukdomar som ska bekämpas (326/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c (327/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater (328/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådana könsceller och embryon från nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som samlas för inrikeshandel (329/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem vid införsel från länder utanför Europeiska unionen av vissa djur, avelsmaterial från dem, produkter av animaliskt ursprung och varor som medför risk för spridning av djursjukdomar (330/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer, (335/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller av vissa djur, avelsmaterial från sådana djur, produkter av animaliskt ursprung samt animaliska biprodukter och därav framställda produkter som exporteras till stater utanför Europeiska unionen (331/2021)

Följande förordningar kommer att utfärdas inom kort:

Statsrådets förordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur

Ytterligare information:

Konsultativa tjänstemannen Kajsa Hakulin t. 0295 162 361

Mer från SLC