JSM: Lantbruksföretagarna ska ges stöd i ekonomiledning

Hantering av företaget som en helhet och kunskapsbaserad ledning, intensivare samarbete mellan lantbruksföretagen och forskningen, samt förbättring av företagarnas ekonomiledning genom utbildning, rådgivning och tjänster. Dessa var de tre centrala resultaten från webbinarierna med temat Farm Business Management i januari. I webbinarierna deltog nästan 300 lantbruksföretagare och forskare inom jordbruksområdet samt representanter för utbildning, rådgivning, administration och livsmedelsföretag.

– Vi analyserade 800 idéer från webbinarierna, och det framkom tydligt att man vid utveckling av tjänster och verktyg för lantbruksföretagare ska beakta gårdarnas olika behov enligt företagarens ålder, produktionsinriktning, utbildningsbakgrund och företagets livscykel, sammanfattar Sari Forsman-Hugg, samordnare för kompetensnätverket AgriHubi.

– Det finns många som funderar på megatrender. Vart är världen på väg, hur kan man förbereda sig och hur påverkar allt det här till exempel åkerbruket? Framtidsforskning är överraskande viktig, betonade man på webbinariet.

Modern ledning bygger på hantering av företagshelheten och kunskapsbaserad ledning. Även gårdarna behöver information om branschens framtidsöversikter och marknadsutsikter.

Intensivt samarbete mellan lantbruksföretag och forskning

– Den traditionella modellen där odlaren får utbildning och råd som bygger på forskning räcker inte längre till. Lantbruksföretagen ska integreras bättre i forskningsnätverket för att forskningen bättre ska kunna bemöta de praktiska behoven inom näringen. Gårdarna ska ges möjlighet att delta i forskningen, särskilt i pilotstudier.

– Inställningen bland företagarna är att de vill delta. Odlare delar med sig av kunskap och erfarenheter runtom i Europa redan nu, och de deltar aktivt i projekt där man testar hur forskningsrön kan tillämpas i praktiken, sammanfattar kanslichef Jaana Husu-Kallio på jord- och skogsbruksministeriet.

Tillgång till forskningsdata ska förbättras

Forskningsrön ska integreras bättre i gårdarnas vardag. Webbutbildning förbättrar möjligheterna till kompletteringsutbildning både för företagare och andra experter inom branschen. Det är också allt vanligare att inhämta lärdomar från företagarkollegor.

Kontinuerligt lärande i fråga om affärsledningskompetens och ekonomikompetens betraktas som nyckelfenomen. Utbildningen kräver också nya genomföringsmetoder: undervisningen kan till exempel förenas med faddergårdsverksamhet.

Den röda tråden i utbildningen bör vara gårdens ekonomiska resultat och odlarens välbefinnande. All annan utbildning läggs upp så att produktionen och tekniken stöder uppnåendet av dessa mål.

– Vi bär alla ansvaret för att det i framtiden produceras förstklassiga jordbruksprodukter i Finland och att vår livsmedelskedja profileras på bästa möjliga sätt. Man ska kunna tänka framåt och beakta bland annat klimatförändringarna och koldioxidavtrycket vid produktutvecklingen, poängterar lantbruksföretagaren Esa Similä.

AgriHubi stöder lantbruksföretagens verksamhet

Resultaten av Farm Business Management-webbinarierna presenterades i AgriHubis direktsända resultatstudio den 17 mars. I början av året lanserades kompetensnätverket AgriHubi för att stöda lantbruksföretagens verksamhet. Nätverket ordnade två webbinarier under rubriken Farm Business Management tillsammans med Naturresursinstitutet, jord- och skogsbruksministeriet och landsbygdsnätverket. Nätverkets mål är att stärka lantbruksföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga. Nätverket samordnas av Naturresursinstitutet.

Inspelningen från resultatstudion finns på Vimeo, och den publiceras senare med undertexter på landsbygdsnätverkets YouTube-kanal.

Mer information lämnas av:

Sari Forsman-Hugg, samordnare för AgriHubb, intressentchef, Naturresursinstitutet, tfn: 0295 326 084, e-post: fornamn.efternamn@luke.fi

Sirpa Karjalainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2103, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC