JSM: Mer inhemskt klenvirke för energianvändning - Regeringen ger ett rejält tilläggsanslag för skogsvårdsarbeten

Regeringen gav i dag ut en tilläggsbudgetproposition som ökar anslaget för vård av ungskog och drivning av klenvirke. Målet är att när användningen av torv minskar öka utbudet av inhemskt klenvirke snabbare än planerat. Genom att använda klenvirke som fås som biprodukt vid ungskogsvård kan man undvika att industriellt användbart gagnvirke hamnar i energianvändning. När man vårdar ungskogar i rätt tid, stärker man också skogstillväxten och ökar kolupptaget.

Anslaget för finansieringssystemet för hållbart skogsbruk (Kemera) ökas med 3 750 000 euro 2021. Kemera-stödet är avsett för de vårdarbeten som privata skogsägare gör i sina skogar. Finlands skogscentral får också ett tilläggsanslag på 250 000 euro för en aktiveringskampanj som ska uppmuntra skogsägare till att driva klenvirke.

– Användningen av skogsflis för att alstra värme håller på att öka. Med tilläggsanslaget vill regeringen förbättra utbudet av inhemsk skogsflis och uppmuntra skogsägare till att aktivt vårda sina skogar, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Målet är att fördubbla mängden klenvirke

Arealen för unga gallringsskogar där man ligger efter med vårdarbetet uppgår till uppskattningsvis 459 000 hektar. Därtill är förstagallring försenad på nästan en miljon hektar, för en del dessa kan också beviljas stöd för drivning av klenvirke. Hittills har detta stöd beviljats endast för cirka 33 000 hektar per år. Målet är att fördubbla detta under de kommande tre åren. Tilläggsanslaget och en effektivare användning av de tidigare stöden hjälper att öka användningen av inhemskt klenvirke upp till 500 000 kubikmeter år 2021.

Stödet för vård av ungskog uppgår till 230 euro per hektar på objekt som uppfyller stödvillkoren. Stödet per hektar kan höjas med 200 euro om man driver klenvirke i samband med vården av ungskog. Minimimängden uppsamlat klenvirke är 35 kubikmeter fast mått per hektar i Södra och Mellersta Finland och 25 kubikmeter fast mått per hektar i Norra Finland.

– Nu lönar det sig verkligen att satsa på vården av ungskog. Genom att driva klenvirke på ett effektivare sätt får vi ekonomiskt och ekologiskt hållbar träbiomassa som ersätter torv. Samtidigt kan vi ta itu med de försenade vårdarbetena i ungskogar, vilket bidrar till att odla grov stamved för industrins behov, säger minister Leppä.

Skogsägare sporras till vård av ungskog

Oftast är det privatskogar där man ligger efter med skogsvårdsarbetet. Därför ska Skogscentralen driva regionala rådgivnings- och aktiveringskampanjer med sitt tilläggsanslag. Kampanjerna rör områden som rejält ligger efter med vårdarbetet och som därmed också har klenvirke som lämpar sig för energianvändning. Det satsas särskilt på områden där torvutvinningen minskar särskilt mycket.

– Jag uppmuntrar skogsägarna till att aktivt börja vårda sina skogar och driva klenvirke. Skogscentralen kommer att kontakta skogsägarna, aktörerna inom skogsbranschen och företagarna inom energivirkesbranschen. Detta är en gemensam ansträngning som säkert leder till goda resultat, säger minister Leppä.

– Biprodukter från fabriker och sågverk är också viktiga inhemska bioenergiråvaror, påminner Leppä

Ytterligare information:

Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 16 2444, marja.kokkonen(at)mmm.fi

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen(at)tem.fi

Mer från SLC