JSM: METSO-handlingsplanen hade ett segerrikt år – Skogsägarna säkerställde mångfalden på allt bredare front

De finländska skogsägarna skyddade i fjol permanent ca 5 500 hektar skog via handlingsplanen METSO. Med hjälp av tioåriga miljöstödsavtal tryggades dessutom skogslivsmiljöer på ca 3 500 hektar och i privata skogar utfördes naturvårdsarbeten på över 128 hektar. METSO-handlingsplanen är ett frivilligt program genom vilket skogsägarna kan skydda sina skogar mot ersättning av staten. I programmet är det dessutom möjligt att bedriva naturvård utan kostnader för markägaren.

Målet med METSO är att inrätta 96 000 hektar nya skyddsområden före 2025. Ett ytterligare mål är att träffa avtal om miljöstöd och att utföra naturvårdsarbeten på 82 000 hektar ekonomiskog.

I slutet av 2020 hade 82 procent av målet för skogsskydd uppnåtts, vilket betyder 79 052 hektar skog. Av målet för miljöstödet för naturvård och skogsbruk hade 63 procent uppnåtts, vilket motsvarar 51 486 hektar skog. År 2020 fick markägarna sammanlagt 43,4 miljoner euro i ersättning för åtgärder som tryggar mångfalden i skogarna. I de skyddade markområdena ingår 13 000 hektar ekonomiskog som tidigare hörde till Forststyrelsen, men som 2014 överfördes till naturvården.

Ökad finansiering till frivilligt skydd

I slutet av 2020 riktade riksdagen mer pengar till skyddet av skogar. Handlingsplanen METSO fick tilläggsfinansiering på 8 miljoner euro för permanent skogsskydd och 2,5 miljoner euro för avtal om miljöstöd och naturvårdsprojekt. Ett särskilt anslag för skydd av gamla skogar riktas till närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland. Den skogsareal som omfattas av det permanenta skyddet ökade med cirka 800 hektar från 2019 till 2020. Skyddsarealen ökade rekordmycket inom områden som administreras av NMT-centralerna i Nyland, Egentliga Finland och Sydöstra Finland.

"Det är fint att så många finländare är intresserade av att skydda sina skogar. Tack vare detta har de säkerställt att livsmiljön för många hotade arter bevaras. Vi har ökat finansieringen av METSO, men trots det är efterfrågan av medel större än utbudet. Det är klart att det i framtiden måste reserveras allt mer resurser för skogsskyddet i hela Finland för att trygga skogsnaturens mångfald", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Rekordmånga avtal om miljöstöd

Tioåriga miljöstödsavtal ingicks 2020 för en areal som var nästan 50 procent större än 2019. Den stora tillväxten berodde på den ökade finansieringen och på Finlands skogscentrals särskilda satsningar på METSO. Den areal som omfattas av avtalen om miljöstöd ökade mest i Lappland, Södra Österbotten, Egentliga Finland och Kymmenedalen.

"METSO-handlingsplanen har visat att frivilligt skydd är ett bra sätt för skogsägarna att trygga skogsnaturens mångfald. Ökningen av finansieringen och branschens insatser och aktivitet har möjliggjort en god utveckling. Jag hoppas att den positiva trenden fortsätter", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Insatserna för att skydda mångfalden fortsätter inom METSO och Helmi

Målet med handlingsplanen METSO är att permanent skydda minst 4 500 hektar skog 2021. För skyddet står 35 miljoner euro till förfogande, vilket är tillräckligt för att uppnå målet. I skyddet prioriteras fortfarande skogar i Södra Finland. Målet är att ingå avtal om miljöstöd för 3 550 hektar och att inleda naturvårdsprojekt på 250 hektar skogsmark. Sammanlagt 9,3 miljoner euro har reserverats för dessa ändamål. Med den nuvarande finansieringsnivån kan det övergripande målet om permanent skydd av skogar nås när programtiden löper ut 2025. I fråga om miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt kan däremot bara ca 83 procent av målet för METSO uppnås. För att målet ska nås i sin helhet krävs det att finansieringsnivån fördubblas.

Vid sidan av METSO pågår livsmiljöprogrammet Helmi vars syfte är att främja den biologiska mångfalden i Finland förutom i skogarna också i andra livsmiljöer: myrar, fågelvatten, våtmarker, vårdbiotoper samt småvatten och strandmiljöer. Miljöministeriet informerar den 16 februari om Helmi-programmets resultat för 2020. Målen för Helmi och förlängningen av METSO till 2030 föreläggs statsrådet i maj.

METSO-handlingsplanen är ett gemensamt program för miljöministeriet och jord - och skogsbruksministeriet. Närings-, trafik - och miljöcentralen och Finlands skogscentral svarar för det praktiska genomförandet av programmet.

Ytterligare information:

Miljöministeriet: Esa Pynnönen, överinspektör, tfn 0295 250 386, esa.pynnonen@ym.fi
Jord- och skogsbruksministeriet, Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 190, ville.schildt@mmm.fi

Mer från SLC