JSM: Ministrarna diskuterade ekologisk produktion och internationell handel

EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 19 juli i Bryssel vid det första mötet i rådet för jordbruk och fiske under det slovenska ordförandeskapet. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Ministrarna antog rådets slutsatser om kommissionens meddelande om en handlingsplan för ekologisk produktion. Finland anser att slutsatserna är bra och balanserade. Finlands nationella ekostrategi Luomu 2.0 ligger i linje med de antagna slutsatserna.

Ministrarna betonade att det är viktigt att öka den ekologiska produktionen och att utbudet måste vara i balans med efterfrågan. Enligt ministrarna måste medlemsstaternas nationella utgångspunkter och förhållanden beaktas när den ekologiska produktionen utvecklas.

Kommissionen gav en översikt av den internationella handeln med jordbruksprodukter. Ministrarna diskuterade bland annat handelspolitikens roll för att stödja den gröna omställningen. ”Vårt gemensamma mål bör vara globalt, miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara livsmedelssystem", sade minister Leppä.

Förenta staternas jordbruksminister Tom Vilsack deltog på distans i rådets inofficiella lunch. Under lunchen diskuterades klimatförändringens konsekvenser för jordbruket och en global övergång till ett mer hållbart livsmedelssystem. Förenta staternas nya förvaltning och Europeiska unionen delar i stor utsträckning samma syn på frågan.

Vidare diskuterade rådet flera frågor som rör djurens välbefinnande och fick höra en redogörelse för de skador som översvämningarna i Tyskland och Belgien orsakar jordbruket. Ministrarna betonade vikten av att främja djurens välbefinnande. Ministrarna konstaterade att lagstiftningsreformer bör grunda sig på evidensbaserad information och konsekvensanalyser. Medlemsländerna gav sitt stöd och visade solidaritet med Tyskland och Belgien med anledning av de översvämningsskador som de drabbats av.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047

Matias Kallio, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 471 4505

Mer från SLC