JSM & MM: Livsmiljöprogrammet Helmi för främjandet av den biologiska mångfalden sänds på remiss

Målet med livsmiljöprogrammet Helmi är att stärka den biologiska mångfalden och förbättra tillståndet i försämrade livsmiljöer. Utlåtanden om Helmi-programmets målsättningar och åtgärder kan lämnas fram till den 12 maj 2021. Helmi-programmet är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma program.

”Helmi-programmet har en viktig roll i att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden i Finland. Helmi är ett historiskt program där man vårdar, restaurerar och bevarar flera olika livsmiljöer. Genom samarbete och rätt riktade åtgärder kan vi stoppa förlusten av biologisk mångfald”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Den finländska naturen är värdefull och unik, och dess mångfald tryggas på många olika sätt. Helmi-programmets styrka ligger i de mångsidiga metoderna och programmets övergripande karaktär. Det är väsentligt att programmet baserar sig på frivillighet bland markägarna”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I Helmi-programmet restaureras bland annat myrar, fågelvatten, vårdbiotoper, skogar samt småvatten och stränder. Målet är att studera olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård som omfattande helheter. Inom ramen för programmet skyddas dessutom myrar med värdefulla naturvärden.

Naturen vårdas både i skyddsområden och på privata marker. Alla åtgärder inom programmet baserar sig på frivillighet bland markägarna. Helmi-programmet innehåller kvantitativa och kvalitativa mål för att förbättra de olika livsmiljöernas tillstånd. Programmet omfattar sammanlagt 40 åtgärder, och dessutom innehåller det mål för uppföljningen av hur programmet framskrider och hur effektivt det är.

En gedigen kunskapsbas och omfattande samarbete med intressentgrupper ligger som grund för programmet

Helmi-programmet baserar sig på bedömningar av hotet mot arter och naturtyper i Finland. Av Finlands arter är var nionde hotad och av naturtyperna är till och med varannan hotad. Minskade livsmiljöer och deras försämrade kvalitet är den största direkta orsaken till att den biologiska mångfalden minskar. Helmi-programmet har beretts av en arbetsgrupp som under arbetets gång har hört Finlands toppexperter och som två gånger under beredningen har bett om skriftliga kommentarer från expertgrupper. Arbetet har styrts av en brett sammansatt styrgrupp som består av representanter för intressentgrupper. Dessutom har man redan i utkastfasen begärt kommentarer om programmet, utifrån vilka programtexten har utvecklats. Vid årsskiftet kommenterades programutkastet i tjänsten Dinåsikt. Dessutom har man hållit möten för intressentgrupper som stöd för beredningen.

Arbetet inom Helmi-programmet för att förbättra den finländska naturens tillstånd inleddes år 2020 i skyddsområden och på kommunernas marker med finansiering enligt regeringsprogrammet. I år ska den grupp aktörer och de verksamhetsområden som hör till Helmi-programmet sträcka sig också utanför skyddsområdena.

Begäran om utlåtande (utlatande.fi)

Mer information:

Päivi Gummerus-Rautiainen, programchef, miljöministeriet, tfn 029 525 0240, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Katja Matveinen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 287, katja.matveinen@mmm.fi

Annukka Kimmo, minister Leppäs specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 478 0226, annukka.kimmo@mmm.fi

Mer från SLC