JSM & MM: Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals utredning om biologisk mångfald erbjuder värdefull information som grund för påverkan inom EU och det nationella beslutsfattandet

Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet utrett Finlands utgångsläge när det gäller genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030. Det behövdes bakgrundsinformation för att Finland effektivt ska kunna delta planeringen av strategins detaljer och genomförande i EU. Det behövs dock fortfarande mer information som grund för det nationella beslutsfattandet.

I EU:s strategi för biologisk mångfald ingår ett stort antal olika mål och åtgärder som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Bland annat ingår 14 olika mål för återställande och ett skyddsmål, enligt vilket 30 procent av både landytan och havsområdet ska skyddas i EU. Dessutom bör ett strikt skydd omfatta minst 10% av både landyta och hav, så att bland annat alla kvarvarande urskogar och naturskogar i EU ska omfattas av ett strikt skydd enligt strategin. För närvarande skyddas 26 procent av EU:s landyta och 11 procent av havsområdet.

Målen i strategin för biologisk mångfald är hela EU:s mål

I utredningsprojektet VASU har man undersökt ovan nämnda mål på EU-nivå – skyddsmålen 30 procent och 10 procent gäller hela EU. Medlemsstaterna ska alltså gemensamt skydda ytterligare 4 procent av markytan och 19 procent av havsområdet före 2030.

I projektet VASU gick man igenom alla strategins mål både med tanke på utgångsläget i Finland och med tanke på strategins verkningar. Målet var att utreda vilka slags effekter genomförandet av strategin skulle ha för samhällets olika delområden, dvs. den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten.

Enligt resultaten har Finland goda förutsättningar att uppnå åtminstone en del av målen för återställande, men i fråga om skyddsmålen konstaterades det att målet vara tämligen ambitiöst. Som underlag för beslutsfattandet och den konkreta planeringen behövs det dock ytterligare bakgrundsinformation.

En betydelsefull utredning även inom EU

När EU:s strategi för biologisk mångfald offentliggjordes i maj 2020 bad många medlemsländer och aktörer kommissionen bedöma verkningarna av genomförandet av strategin. Eftersom det saknades en täckande konsekvensbedömning ville jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet genomföra en sådan åtminstone ur Finlands synvinkel.

I Finland har man inte hört att motsvarande utredningar skulle ha gjorts i andra medlemsländer, och arbetet som forskarna vid Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har gjort kan anses vara betydande. För konsekvensbedömningen har man samlat mångsidig kompetens från olika områden och som resultat har man fått värdefull information både för påverkan inom EU och för planeringen av nationella mål.

Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals utredning presenterades för intressentgrupper i ett webbinarium den 15 juni 2021. Utredningen publiceras i sin helhet i augusti.

• Utredning: Delvis goda förutsättningar i Finland att uppnå målen i EU:s strategi för biologisk mångfald (Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals gemensamma pressmeddelande 15.6.2021, på finska)

• Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral utreder de bästa sätten att stoppa förlusten av biologisk mångfald (Jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma pressmeddelande 3.3.2021)

Ytterligare information:

• Jord- och skogsbruksministeriet: Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 16 2259, johanna.niemivuo-lahti(a)mmm.fi

• Miljöministeriet: Olli Ojala, specialsakkunnig, tfn 029 525 0039, olli.ojala(a)ym.fi

Mer från SLC