JSM: Närmatsprogrammet har uppdaterats

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat målen för närmatsprogrammet och utvecklingen av närmatssektorn fram till 2025. Uppdateringen av programmet baserar sig på utvecklingsförslag från en extern utvärdering och programmet har uppdaterats i sin helhet. Utvärderingen visade dock inte några stora behov av att ändra programmets mål, vision eller målbild.

Målen är att

  1. göra produktionen av närproducerad mat mångsidigare och öka den så att den möter efterfrågan, möjliggöra nya försäljnings- och distributionskanaler samt höja den närproducerade matens förädlingsgrad
  2. förbättra möjligheterna till småskalig livsmedelsförädling och försäljning genom lagstiftning, rådgivning och forskning
  3. öka andelen närproducerad mat den av offentliga upphandlingen genom att förbättra upphandlingskompetensen och höja kvalitetskriterierna och upphandlingskraven
  4. intensifiera samarbetet mellan dem som arbetar inom närmatssektorn
  5. höja uppskattningen av maten och aktörerna inom matkedjan och öka deras synlighet

– Vi har redan en längre tid utvecklat närmatssektorn och det systematiska arbetet börjar ge resultat. I dagsläget är det allt lättare att köpa närproducerat via olika försäljningskanaler. Det är dock viktigt att vi fortsätter arbetet med att utveckla närmatssektorn. Det krävs också ett långsiktigt engagemang från statsmaktens sida, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I december-januari fick intressegrupperna komma med kommentarer om närmatsprogrammets utkastet, vilka i tillämpliga delar har beaktats i det uppdaterade programmet. Närmatsprogrammet finns att få på mmm.fi/lahiruoka.

Ytterligare information:

Kirsi Viljanen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 142, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC