JSM: Naturresursinstitutet blickar mot framtiden

Enligt en utvärdering som på uppdrag av finansministeriet gjorts om Naturresursinstitutet ser alla de viktigaste indikatorerna för institutets verksamhet bra ut. Verksamheten har fått betydligt bättre genomslagskraft.

Naturresursinstitutet är ett nationellt och internationellt uppskattat forskningsinstitut som bedriver omfattande forskning kring naturresurser. På basis av refererade artiklar och antalet hänvisningar till dem har institutets forskningsverksamhet utvecklats betydligt sedan organisationsreformen.

Den externa finansieringen har ökat under de senaste åren och den ökade EU-finansieringen visar att Naturresursinstitutets internationella verksamhet har utvecklats och att institutet är en eftertraktad partner i det internationella samarbetet.

Kännedomen om Naturresursinstitutets verksamhet har ökat betydligt. Kostnaderna för verksamheten har sjunkit genomgående och personalstrukturen har utvecklats. Forskarnas och experternas andel av personalen har ökat, medan andelen ledningsresurser och resurser till stöd för forskningen har minskat.

– Jord- och skogsbruksministeriet, som svarar för Naturresursinstitutets resultatstyrning, kan inte vara annat än nöjt med institutets verksamhet. Utvecklingen har varit enorm. Det är dock viktigt att notera att de goda resultaten har uppnåtts genom hårt arbete, genom att fokusera på det väsentliga och genom att följa tiden, konstaterar kanslichef Jaana Husu-Kallio om utvärderingens resultat.

– Forskningsbaserat beslutsfattande har blivit allt viktigare i och med de utmaningar som orsakas av klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald, fortsätter Husu-Kallio.

Naturresursinstitutet har uppnått målen för reformen väl och lyckats skapa en enhetlig verksamhetskultur. Det nya ämbetsverkets första år var utmanande på grund av kostnadstrycket och behovet att samordna olika verksamhetskulturer och verksamhetssätt.

Sedan det andra verksamhetsåret har utvecklingen varit mycket positiv. Resultaten och effekterna av kärnverksamheten har förbättrats, kostnaderna har minskat och personalens välbefinnande har ökat. Viktigare än att förbättra produktiviteten är att öka den tvärvetenskapliga kompetensen och främja den internationella funktionsförmågan inom framtidens centrala insatsområden. För närvarande fungerar ämbetsverket bra. Det har kommit förbi bildningsfasen och kan nu blicka mot framtiden.

I Naturresursinstitutets organisationsreform sammanslogs forskningsverksamheten och statistikfunktionerna vid forskningsinstituten inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt en del av tjänstemannafunktionerna till en enda organisation från och med den 1 januari 2015.

Finansministeriets pressmeddelande

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Kirsi Heinonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 059, fornamn.efternamn(a)mmm.fi

Mer från SLC