JSM: Nya kompetensnätverket AgriHubb hjälper lantbruksföretag till framgång

Kompetensnätverket AgriHubb lanserades i början av året för att stöda lantbruksföretag genom rådgivning, forskning och utbildning på området. Nätverkets mål är att stärka lantbruksföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga. Nätverket samordnas av Naturresursinstitutet.

Hittills har det saknats samordning av rådgivningen och spridningen av information till lantbruksföretagen. Genom att sammanföra olika aktörer kan man bidra till spridningen av lösningar till lantbruksföretag och på så sätt stärka deras verksamhets- och framgångsbetingelser samt riskhantering i en föränderlig omvärld.

Genom AgriHubb kan lantbruksföretagen påverka och delta i att reformera utbildningen på området, fokus´era forskningen och utveckla rådgivningstjänsterna. Företag kan också delta i pilotprojekt i nätverket.

"Att förbättra lantbruksföretagens konkurrenskraft är ett av de viktigaste målen i regeringsprogrammet. Matproduktion är en framtidssektor, varigenom lantbruksföretagens livskraft och konkurrenskraft spelar en avgörande roll. I AgriHubb skapar vi bättre förutsättningar för lantbruksföretagarna att utveckla verksamheten, hantera riskerna och implementera ny teknik. AgriHubb är ett steg mot smart lantbruk, som är ett område där vi absolut kan bli världsledande", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

"Genom att engagera samarbetsaktörer ger vi form åt det moderna lantbruksföretaget. Samtidigt höjer vi sektorns attraktionskraft och profil. Genom att AgriHubb är ett nationellt nätverk kan det fungera som en länk för regionala insatser och som en plattform för bästa praxis", säger Sari Forsman-Hugg, samordnare för AgriHubb på Naturresursinstitutet.

AgriHubb stärker gårdarnas ekonomi- och ledningskompetens och främjar smart lantbruk

Prioriterade teman för AgriHubb är lantbruksföretagens ekonomi- och ledningskompetens, lösningar för smart lantbruk och användning av dataresurser.

"Kring dessa teman formulerar vi våra mål till 2030 och identifierar de viktigaste utvecklingsområdena för att målen ska uppnås, som aktörerna i nätverket sedan i samarbete fokuserar på", säger Sari Forsman-Hugg.

"De viktigaste strategierna bakom följande finansieringsperiod för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, reformen för CAP27, bygger i stor utsträckning på kompetens, informationsanvändning och smart lantbruk. AgriHubb öppnar upp för samarbete med europeiska nätverk och introducerar bästa praxis som lantbruksföretagarna kan ta del av", säger Sirpa Karjalainen, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Bästa praxis för alla

Verksamheten i AgriHubb kör igång med etablering av nätverket i samarbete med aktörer på området. Nätverket bistås av en styrgrupp med representanter för en bred skara aktörer och intressenter, som lantbruksföretagen och producentorganisationerna, läroanstalterna inom naturbruksområdet, rådgivningsorganisationerna, forskningen, livsmedelsföretagen, undervisnings- och kulturministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

AgriHubb kommer att ha en webbtjänst där aktörerna kan samla lösningar som bygger på senaste forskningsrön samt FoU.

"Webbtjänsten ger lantbruksföretagarna en plattform för bättre växelverkan mellan forskning, utbildning, rådgivning och lantbruket i praktiken", lovar Sari Forsman-Hugg.

Utredning: Uusi alku - Maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino (En ny början. Jordbruk är också framtidens näringsgren) (JSM 2019)


Mer information lämnas av

• Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, JSM, tfn 050 400 5193, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

• Sari Forsman-Hugg, intressentchef, samordnare för AgriHubb, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6084, e-post: fornamn.efternamn@luke.fi

• Sirpa Karjalainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2103, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC