JSM: Planerna för att hantera översvämningsrisker hjälper att bygga upp beredskap inför klimatförändringar

Jord- och skogsbruksministeriet godkände den 16.12.2021 planerna för hantering av översvämningsrisker 2022-2027. Sammanlagt finns det 18 planer för avrinnings- och kustområden med åtminstone ett område som löper betydande risk för översvämning. Målet är att förebygga och minska skador som följer av översvämningar.

Med hjälp av planerna ska man förebygga översvämningsrisker effektivare, ta fram översvämningsprognoser, varna för översvämningar och planera räddningsinsatser. Planerna innehåller cirka 450 åtgärder som handlar om bland annat att kvarhålla svämvatten, utveckla vattenregleringen och bygga bankar. Klimatförändringar har beaktats bättre i de uppdaterade hanteringsplanerna.

- Lyckligtvis är olyckshändelserna som orsakas av översvämningar inte lika stora hos oss som i många andra länder. På grund av klimatförändringar är det dock allt viktigare att vårt samhälle är förberett på föränderligt klimat och föränderliga vattenförhållanden, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Att ta hänsyn till vattenvårdens mål är också relevant. Planeringen av hanteringen av översvämningsrisker sker därför på samma sätt med sex års mellanrum som vattenvårdsplaneringen. Förvaltningsplanerna för vattenvården och havsförvaltningsplanen godkände i statsrådet den 16.12.

De första planerna för hanteringen av översvämningsrisker gällde åren 2016-2021. Antalet mål för den första perioden var över 150 som i regel har uppnåtts väl. Åtgärderna förebygger skador på människors hälsa och säkerhet och ser till att de nödvändiga tjänsterna fortsätter utan avbrott trots eventuella översvämningar. Till exempel vid bekämpningen av översvämningen i Kemi älv 2020 hade man nytta av att man hade identifierat översvämningsriskerna och åtgärderna för att förebygga skador redan på förhand.

Efter den första planeringsperioden gjordes det ändringar och en del av områdena föll bort och nya kom i stället. Som nya översvämningsområden fastställdes Lappfjärd och Pyhäjokis nedre lopp som svämmade över under den första planeringsperioden, samt Kemi stad på basis av en preciserad skadebedömning.

Beredningen av hanteringsplanerna har legat på de regionala NTM-centralernas och översvämningsgruppernas ansvar. Områden med betydande översvämningsrisk ses över nästa gång 2024 och planerna uppdateras senast 2027. Styrningen av arbetet med att hantera översvämningsrisker hör till jord- och skogsbruksministeriet.

Läs mer:

Planerna för hantering av översvämningsrisker

Översvämningskartor

Webbplatsen Vatten.fi

miljo.fi/paverkavattnen


Mer information:

Lauri Ahopelto, konsultativ tjänsteman, lauri.ahopelto(at)gov.fi, tfn 0295 162 094

Antti Parjanne, ledande sakkunnig i vattenfrågor, antti.parjanne(at)gov.fi, tfn 0295 162 071

Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, annukka.kimmo(at)gov.fi, tfn 050 478 0226

Mer från SLC