JSM: Programmet för klimatvänlig mat, som syftar till en hållbar livsmedelskonsumtion, sänds på remiss

Målet med programmet för klimatvänlig mat är att stödja samhällets omställning till ett klimatsäkert livsmedelssystem så att ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet beaktas. Utlåtanden om klimatprogrammets målsättningar och åtgärder kan lämnas fram till den 8 augusti 2021. Klimatprogrammet har beretts av jord- och skogsbruksministeriet.

Programmet för klimatvänlig mat syftar till att öka andelen fisk och grönsaker i den finländska kosten och styra konsumenterna till att äta hållbart producerat kött och mjölkprodukter med måtta. Dessutom syftar programmet till att minska matsvinnet, öka valet av säsongsbetonad mat och främja mervärdet av de biprodukter som uppstår inom livsmedelssystemet. Klimatprogrammet bidrar till Finlands regerings mål om ett klimatneutralt samhälle före 2035.

"Ett mer hållbart livsmedelssystem medför både miljö- och hälsofördelar. Dessutom kan klimatarbetet inom livsmedelssystemet göras till en framgångsfaktor i hela det finländska livsmedelssystemet", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Som ett led i beredningen av klimatprogrammet har det inletts åtgärder som främjar uppnåendet av programmets hållbarhetsmål. Genom programmets initiativ ska man bland annat stärka värdekedjan för växtprotein och satsa på att utveckla ansvarsfullheten i måltidstjänsterna.

Forskning och omfattande samarbete med intressegrupper ligger som grund för programmet

Klimatprogrammets mål och metoder grundar sig på evidensbaserad kunskap. Programmet och de åtgärder som har inletts i samband med det har beretts i nära växelverkan med forskare. Till stöd för programmet har Naturresursinstitutet utarbetat en rapport om effektmålen i klimatprogrammet (på finska). Hela klimatprogrammet har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet i nätverk med intressentgrupper. Runt om i Finland har det också ordnats dialogpausdiskussioner om hållbar mat. I dessa diskussioner har personer som i allmänhet inte deltar i diskussioner om klimatvänlig mat kunnat lägga fram idéer för beredningen av politiken.

Vad blir nästa steg?

– I Finland arbetar många personer och aktörer aktivt för ett mer hållbart livsmedelssystem. Mycket måste dock ännu göras för att vi ska nå effektmålen för klimatprogrammet, säger Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

– Klimatprogrammets mål förverkligas i växelverkan och i samarbete med olika aktörer i samhället.

I samarbetets tecken ordnar jord- och skogsbruksministeriet den 23 september ett virtuellt evenemang om ”Förverkligandet av programmet för klimatvänlig mat”. Evenemanget ger föregångare inom livsmedelssystemet som redan arbetar mot ett mer hållbart livsmedelssystem möjlighet att göra sin röst hörd och inspirera andra att delta i arbetet. Meddela också du dina egna eller dina vänners klimatsäkra lösningar senast den 22 juni.

Förslag till lösningar för ett hållbart livsmedelssystem lämnas in via denna Webropol-enkät. Beskriv i korthet i förslaget det problem du löser och hur du löser eller ska lösa det.

Begäran om utlåtande

Mer information: konsultativ tjänsteman Hanna Mattila tfn. 040 350 1116, hanna.mattila@mmm.fi

Mer från SLC